در ازدواج های ‌فامیلی‌ به علت ‌تشابه‌ ژنتیکی‌ زیاد در والدین، ‌امکان ‌جهش های ‌همانند در هر دو زیاد است ‌که‌ نهایتا به‌ صورت‌ بیماری های ‌ارثی‌ در فرزندان‌ بروز می‌کند. به‌ همین ‌علت ‌خطر بروز بیماری ژنتیکی ‌در ازدواج های ‌فامیلی‌ خیلی ‌بیشتر از ازدواج های‌ غیر فامیلی ‌است‌.

از آن جا که ‌ازدواج های‌ فامیلی‌ مهم ترین ‌عامل ‌معلولیت ‌کودکان ‌کشور ما هستند و سالیانه‌ صدها هزار کودک ‌معصوم ‌و بی ‌گناه ‌قربانی‌ این‌ ازدواج ها می ‌شوند و با توجه‌ به ‌این که ‌ازدواج های ‌فامیلی ‌بعد از رشد انفجارآمیز جمعیت‌، دومین‌ عامل ‌مشکلات‌ کشور ایران محسوب‌ می ‌شوند، لذا وزارت‌ بهداشت‌ ‌تصمیمات ‌جدی‌ از جمله‌: راه ‌اندازی ‌کلینیک های‌ مشاوره ‌قبل ‌از ازدواج‌ با هدف‌ پیشگیری ‌از معلولیت ها و کنترل ‌رشد بی‌رویه ‌جمعیت ‌اتخاذ کرد و به ‌نظر می‌رسد وجود یک ‌

منبع تبیان

گردآوری کودک آکاایران