نتایج بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد کودکان 3 تا 8 ساله که حدود 2/5‌ساعت از روز خود را در برابر تلویزیون و رایانه سپری می کنند، میانگین فشار خون آنها نسبت به دیگران ‌بیشتر است. ‌

دیوید مارتینز از دانشگاه لوا استیت تاکید کرد: نتایج این مطالعه از ارتباط میان مشاهده تلویزیون و فشار خون ‌کودکان خبر می دهد. ‌

وی افزود: مشاهده تلویزیون همچنین توجه کودکان را به سرگرمی های پرنشاطی مانند ورزش کم می کند.‌

جهان نیوز

*

منبع : tebyan.net