انواع کره

کره بیماریی است که در آن حرکات غیر ارادی مفاصل بزرگ _ تنه و صورت بصورت سریع و جهشی اتفاق می افتد .
athetosis
آتتوزیس یک حرکت آرام همراه با غیر طبیعی شدن تن عضلات می باشد که بیشتر اندامهای انتهائی کوچک را درگیر می کند. افتراق بین کره و آتتوزیس از هم مشکل است.
دیس تونی (dystonia)
دیس تونی یک حرکت غیر ارادی آرام و پیچشی است که ابتدا عضلات پروگزیمال تنه و گردن رادر بر می گیرد.

sydenham chorea
کره سیدنهام شایعترین فرم کره اکتسابی است که تنها علامت نورولوژیک موجود در بیماری تب روما تیسمی است که علت ایجاد این بیماری به خاطر یک پاسخ شدید اتوایمیون مغز به گروه ( آ ) استرپتوکوک است و بیشتر بیماران دارای آنتی بادی آنتی نورونال ( آنتی بادی ضد عصب ) می باشند که این آنتی بادیها یک واکنش متقاطع با سیتو پلاسم سلول ساب تا لامیک و نورونهای هستهء دم دار ایجاد می کنند. و کره بیشتر به خاطرافزایش دوپامین در مغز اتفاق می افتد.
سه خصوصیت مهم کره سیدنهام عبارتند از۱- حرکات کره ۲-ها یپوتونی(شلی عضلا نی) ۳-تغیرات خلقی در بیمار
حرکات کره ای معمولا به صورت قرینه است اگر چه گاهی به صورت یک طرفه هم ممکن است دیده شود.حرکات که معمولا جهشی هستند بیشتر در صورت-تنه وانتها دیده میشود. این حرکات با استرس تشدید میشوند و در مو قع خواب از بین می روند.حرکات کره ممکن است بصورت ناگهانی شروع شوند ولی غالباء بیماری آهسته پیشرفت می کند. هایپو تونی (شلی عصلات) ممکن است علامت بارز بیماری باشد و وقتی با کره همراه می شود ممکن است تغذیه-لباس پوشیدن-و راه رفتن بیمار را مختل کند.
حرکات تیپیک (حرکات مخصوض) در کره سیدنها م شامل
۱- علامت شیر دوشی ( حرکات دستها مانند کسی است که مثلا از یک گاو شیر می دوشد.)
۲- بیمار دست خود را بصورت قاشق در می آورد
۳- پرش زبان ( بیمار نمیتواند بیش از چند ثانیه زبانش را از دهان بیرون نگه دارد)
۴- وقتی از بیمار بخواهیم که دستهایش را بالای سرش نگه دارد ساعد و کف دستها به طرف بیرون می چرخند.
طول مدت بیماری ممکن است چند ماه طول بکشد و گاهی یک و یا دو سال هم ممکن است طول بکشد. در ۲۰درصد بیماران ممکن است در طول ۱ یا ۲ سال چند بار تجربه شود.
درمان
با استفاده از داروهای آرام بخش و دیازپام و داروهای دیگری مانند هالوپریدول
کره هانتینگ تون (Huntington chorea)
یک اختلال پیشرونده و دژنراتیو(تخریبی) سلولهای مغزی است که به علت نا معلوم اتفاق می افتد.شیوع بیماری یک در هر ده هزار نفردیده میشودوانتقال ژنتیکی و بصورت اتوزومال غالب می باشد. شروع بیماری در سن۳۵تا۵۵ سالگی وبیشتر در خانمها دیده میشود ودر کودکان نادر است. کمتر از یک درصد بیماری در کودکان کمتر از ۱۰سال ممکن است اتفاق افتد. رژیدیتی(سفتی عصلانی) و هایپوتونی(شلی عصلانی) علامت عمده در سنین کودکی است.وکره بیشتر عضلات پروگزیمال( ابتدائی-ابتدا نسبت به تنه) را در گیر می کند.سیر پیشرفت در بچه ها خیلی سریع بوده و مدت زمانی که تا مرگ طول میکشد ۸ سال در مقابل بزرگسال که ۱۲سال است میباشد.
علل دیگر کره شامل تشنج های غیر تیپیک- مسمومیتهای داروذی (مانند فنی توئین -آمی تریپتلین -فلوفنازین ) -قرصهای ضد بارداری -وبیماریهایی مانند هیپو تیروئیدی (کم کاری تیروئید) و بیماری ویلسون می باشد......

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران