آکاایران: تاثیر خانواده در آگاهی جنسی , اینترنت برای پاسخ مسائل جنسی , راه یاد گرفتن مسائل جنسی , چگونه جواب سوالات جنسی فرزندان را بدهیم

بیش از 40 درصد والدین نقش مدارس را در ترویج درست این امر مهم تلقی میکنند، به طوریکه به عقیده آنها به دلیل وجود شرم و حیا در جامعه ایرانی، شاید خانواده ها آنطور که باید نمیتوانند با فرزندان خود درباره مسائل جنسی صحبت کنند و نقش مدارس در اطلاع رسانی صحیح از طریق مدرسان آگاه و منابع معتبر میتواند بسیار پررنگ باشد. به عقیده آنها هرچه سن کودک بالا میرود، مسئولیت نظام آموزشی در این باره بیشتر میشود، چراکه با رسیدن افراد به حوالی سن بلوغ، متأسفانه بیشتر پدرومادرها به درستی به آموزش جنسی نوجوانان توجه نمیکنند و برخی از آنها نیز اصلا به این موضوع نمی پردازند.

آکاایران: راه و روشهای موثر آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

نا آگاهی جنسی، تهدیدی بزرگ در زندگی همسران جوان

در این بین برخی از همسران جوان، نبود منابع برای پاسخگویی به پرسشهای خود را یکی از چالش های سالهای آغازین زندگی مشترک خود دانستند. این دسته از افراد شرم و حیا را عامل اصلی نپرسیدن سؤالهای خود در کانون خانواده مطرح کردند و از آنجایی که پزشکان زنان و زایمان تنها مسائل علمی را عنوان میکنند و پاسخگوی پرسشهای همسران جوان نیستند، ناآگاهی جنسی تهدیدی برای زندگی آنها شده است. یکی از مصاحبهشوندگان با بیان اینکه در آغاز زندگی مشترکش هیچ اطلاع ی از چگونگی برقراری یک رابطه نداشته، گفت که این مسئله موجب شد که در مه های ابتدایی زندگی مشترک خود دارای فرزند شود که اگر در زمینه پیشگیری اطلاع اتی داشت، خود را برای فرزند دار شدن آماده میکرد.

خانواده، پناهگاهی امن در آگاهی بخشی جنسی

به عقیده 30 درصد دیگر از خوانندگان ماهنامه سپیده دانایی، رفتارهای جنسی برای نوجوان، پدرومادرها و کسانی که به نوعی با آنها در ارتباط هستند، مسائل و مشکلاتی تولید میکند؛ به گونهای که میخواهند برای حل و کاهش این مشکل به دنبال چاره باشند تا بتوانند تا اندازهای از ناراحتیهای نوجوان کم کنند، چراکه با بحران بلوغ کشش جنسی بیدار میشود و نوجوان به موضوعات جنسی حساسیت بیشتری پیدا میکند.

راه و روشهای موثر آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان -آکاتاثیر خانواده در آگاهی جنسی
راه و روشهای موثر آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

اما از آنجاکه ناآگاهی و ناآشنایی با مسائل جنسی در نوجوانان خطرات زیادی دارد، باید به روشی نوجوانان را در آستانه بلوغ به تدریج در جریان تغییرات جسمی و اتفاقات درونی قرارداد و همینطور بعد از بلوغ هم آنها را هدایت و راهنمایی کرد. از نظر آنها بهترین راه برای جلوگیری از انحرافات جنسی و پیامدهای ناگواری که ممکن است برای نوجوان پیش آید، آموزش جنسی و آگاهیدادن در خانواده است و کانون خانواده میتواند امنترین جا برای پاسخگویی به پرسشهای جنسی جوانان و نوجوانان باشد.

زمانی که کودک در کانون خانواده پاسخ پرسشهای خود را بگیرد، دیگر وارد گروه های دوستی که احتمال بروز اشتباه و بیراهه در آن زیاد است نمیشود، اما به دلیل وجود شرم و حیا که در کانون خانواده حاکم است، شاید این امر تا حد زیادی سد راه تحقق برطرف شدن نیاز فرزندان در کانون خانواده میشود.

خط قرمزها از رسانه ها برداشته شود

به همین ترتیب حدود 20 درصد از مصاحبه شوندگان تأثیر رسانه هایی همچون تلویزیون را به دلیل فراگیری و عام بودن مهم دانستند، چراکه به اعتقاد آنها این رسانه میتواندتأثیر زیادی در آگاهی بخشی اقشار جامعه داشته باشد، اما به گفته آنها تعداد برنامه هایی که از تلویزیون پخش میشود کافی و پاسخگوی پرسشهای جنسی نوجوانان و جوانان نیست، که اگر اینگونه بود آمار ایدز در کشور اینچنین فراگیر نشده بود. به اعتقاد این گروه، نبود بستر آگاهی جنسی در جامعه باعث شیوع بیماری ایدز، روابط نامشروع و خودارضایی شده است، در حالیکه اگر نکات ایمنی برای جلوگیری از ایدز و آسیبهای خودارضایی به جسم و روح فرد اطلاع رسانی شود، آسیبهای این بخش کاهش پیدا میکند.

 چگونه جواب سوالات جنسی فرزندان را بدهیم
راه و روشهای موثر آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

قطعا در این میان تعدادی از خوانندگان ماهنامه سپیده دانایی با اشاره به معتبربودن این ماهنامه و تأثیراتی که در میزان آگاهی آنها از مسائل جنسی داشته است، معتقدند که خانواده ها باید توجه ویژهای به انتخاب رسانه برای افزایش آگاهی فرزندان خود داشته باشند.

بیشتر مردان در این نظرسنجی خط قرمزهای موجود در رسانه ها را عنوان کردند، چراکه به عقیده آنها نگفتن برخی مسائل تنها باعث تحریک کنجکاوی جوانان و هدایت آنها به سمت اطلاع ات نادرست میشود؛ که اگر دیگر رسانه ها همچون ماهنامه سپیده دانایی به تشریح درست مطالب بپردازند، بهگونهای که با خواندن دیگر جوانان به بیراهه نمیروند و آن پرسشهای اصلی خواننده برطرف شود، قطعا پدرومادرها هم اطلاع ات جامعی برای آگاه کردن فرزندان خود پیدا میکنند

آگاهی جوانان از مسائل جنسی کافی و درست است؟

با توجه به عصر ارتباطات میتوان گفت که بسیاری از جوانان تا حدودی از مسائل جنسی آگاهی دارند، اما این مسئله که آیا این اطلاع ات درست و کامل است، پرسشی بود که ماهنامه سپیده دانایی با مخاطبان خود در میان گذاشت... طیف گستردهای از مصاحبهشوندگان جوان، درباره میزان آگاهی خود از مسائل جنسی عنوان کردند که بیشتر اطلاع ات خود را از طریق اینترنت به دست آوردهاند که به دلیل نداشتن اطمینان به داده های علمی به سایتها، میتوان گفت اطلاع ات کافی و مناسبی در این زمینه ندارند.

 راه یاد گرفتن مسائل جنسی
راه و روشهای موثر آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

به گفته این افراد، باید اطلاع ات جامع و معتبر از طریق رسانه ها، مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگه ها در اختیار جوانان و نوجوانان قرار بگیرد. به طورکلی میتوان گفت، از آنجاییکه 50 درصد طلاق ها ریشه در مسائل و مشکلات جنسی دارند و در عصر ارتباطات و نشر آگاهی ها، اگر اطلاعات نادرستی در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد، میتواند صدمات جبرانناپذیری را در جامعه ایجاد کند، توجه به آگاهی بخشی جنسی در جامعه بهوضوح دیده میشود و همانگونه که مخاطبان بیان کردند، واحدهای آموزشی، پدرومادرها و رسانه ها میتوانند تأثیر فراوانی در آگاهی بخشی جنسی در میان نوجوانان و جوانان داشته باشد.

منبع :