آکاایران: سوالات جنسی نوجوانان , اینترنت برای کودک مضر است ؟ , ماهواره برای کودکان مفید است یا نه , مسائل جنسی کودکان در اینترنت حل نشود

آکاایران: دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت برای پیدا کردن سوالهای جنسی

دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت برای پیدا کردن سوالهای جنسی

از سوی دیگر، پیچیدگی ها و گسترش روابط انسانی در دنیای معاصر، خود عامل دیگری شده است تا چرخش اطلاعات میان افراد به سادگی و به سرعت، رو به افزایش رود و درواقع هرگونه اطلاعاتی که از طریق ابزارهای مدرن ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره به شخص داده میشود، به سرعت از طریق افراد به یکدیگر نیز منتقل شود.

در این میان آسیب پذیرترین گروه هدف به عنوان مخاطبان این وسایل مدرن ارتباطاتی، کودکان و نوجوانان هستند که کمترین آگاهی و پیشزمینه ذهنی را در مورد مسائل جنسی داشته و خود به خود نیز دارای کنجکاویهای جنسی هستند. تابو بودن صحبت در مورد مسائل جنسی، ناآگاهی پدرومادرها از چگونگی صحبت در اینباره، ناتوانی آنها از پاسخ دادن به برخی پرسشهای کنجکاوانه کودکان و همچنین ناآگاهی های جنسی بین همسران، همگی به برهوت آگاهی در کودکان و نوجوانان در زمینه مسائل جنسی و ایجاد اختلافات زناشویی انجامیده است. این برهوت آگاهی، خود زمینه ساز ایجاد علاقه و انگیزه دوچندان در این قشر میشود تا به بلعیدن هر آنچه در منابع در دسترسشان مانند ماهواره و اینترنت به عنوان اطلاعات جنسی وجود دارد، بپردازند.

 ماهواره برای کودکان مفید است یا نه
دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت برای پیدا کردن سوالهای جنسی

آنهایی هم که به هر دلیل از این منابع اطلاعاتی دورند یا در دسترسشان نیست، در میان یافته ها و اطلاعات همکلاسیها و دوستان خود به جستوجوی پاسخ پرسشهای خویش برمیآیند. در این میان ماهنامه سپیده دانایی با طرح نظرسنجی از 30 مخاطب خود جویای میزان ناآگاهی جنسی در میان جوانان و نوجوانان و تلاش والدین برای آگاه کردن فرزندانشان شد... برخی از والدین و جوانان بر این باورند که بیش از 80 درصد اطلاعات موجود در اینترنت و 100 درصد آنچه در ماهواره به عنوان آگاهی های جنسی و تبلیغات جنسی عنوان میشود، نادرست و نامطلوب، حتی برای بزرگسالان است و کودکان از آن جهت که توان تشخیص خوب از بد را در مسئله ای که کاملا از آن نا آگاهند، نداشته و قادر به جداسازی اطلاعات درست از نادرست نیستند، بیش از بزرگسالان در معرض آسیبهای ناشی از این اطلاعات اند

منبع :