آکاایران: در مورد آموزش و آگاهی جنسی به کودکان و نوجوانان نظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی بر این باورند که داشتن آگاهی جنسی

در مورد آموزش و آگاهی جنسی به کودکان و نوجوانان نظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی بر این باورند که داشتن آگاهی جنسی موجب عملکرد بهتر در خصوص مسائل جنسی، چه در بعد فردی و چه اجتماعی، میشود. از سوی دیگر گروهی بر این باورند که لزومی ندارد که افراد آموزش جنسی ببینند. به عقیده اینان، انسانهای در مسیر زندگی همۀ آنچه را که باید در این زمینه بدانند، یاد خواهند گرفت و دادن آگاهی جنسی به آنها تنها سبب تحریک زودهنگام میل جنسی و مشکلات ناشی از آن میشود. با این همه، برمبنای پژوهشها، ناآگاهی جنسی کودکان و بزرگسالان، پیامدهای منفی برجسته ای دارد که در زیر به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

پیامدهای منفی ناآگاهی جنسی در کودکان

به دست آوردن اطلاعات از منابع ناموثق

کودکان بنابر طبیعتشان کنجکاوند و میخواهند نسبت به هر مسئلۀ ناشناختهای اطلاع و آگاهی پیدا کنند. این کار به آنها کمک میکند تا محیط اطراف خود را بهتر بشناسند و در موقعیتهای مختلف واکنشهای سازگارانهتری نشان دهند. یکی از موضوعات جالب و موردعلاقۀ کودکان که از آغازین روزهای زندگی به بررسی آن میپردازند، بدنشان است. توجه کودکان معمولا در حدود 3 سالگی به اعضای تناسلیشان معطوف شده و میکوشند اطلاعاتی دربارۀ چیستی و چگونگی این اندام به دست آورند. چنانچه والدین از دادن اطلاعات صحیح به کودکان در این مورد خودداری کنند، آنها با افزایش سن، گاه اطلاعات نادرستی را از گروه همسالان و ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت و ماهواره کسب خواهند کرد. متأسفانه این اطلاعات نادرست ممکن است تا مدتها در ذهن کودک باقی بماند.

 سرماخوردگی کودکان
آموزش و آگاهی مسائل جنسی به فرزندان تازه بلوغ یافته

کنجکاوی و درگیری ذهنی بیش از حد با این موضوع

از دیگر پیامدهای ناگوار نداد ِن آگاهی جنسی درست به کودکان، علاقه مند شدن بیشازحد کودکان به همین مقولهای است که ما سعی در پنهان کردنش داریم. همۀ ما میدانیم که منع کردن فرد از هر چیزی، آن هم بدون دلیل و برهان مناسب، موجب اشتیاق بیشتر فرد به انجام آن عمل میشود. کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با توجه به کنجکاوی ذاتی این گروه سنی، درصورتیکه والدین نهتنها داوطلبانه نسبت به آگاهکردنجنسی کودکان اقدام نکنند، بلکه در صورت طرح پرسشهایی دربارۀ این موضوع از جانب کودک به او واکنش منفی نشان دهند، ذهن کودک بیشازپیش درگیر این مسئله میشود و تلاش میکند که هر طور شده پاسخی برای پرسشهای خود بیابد.

 قطره واکسن
آموزش و آگاهی مسائل جنسی به فرزندان تازه بلوغ یافته

تشخیص ندادن نشانه های سوءاستفاده جنسی

دوران کودکی یکی از مراحلی است که هرکسی در آن به دلیل نداشتن آگاهی و نیز ناتوانی مقابله، در معرض خطر سوءاستفاده جنسی قرار دارد. آشناکردن کودکان با حریم خصوصی بدنشان و اینکه دیگران و حتی نزدیکان مجاز نیستند برخی رفتارها را با آنها داشته باشند، احتمال چنین رویدادهایی را به میزان چشمگیری کاهش میدهد. برعکس ناآگاهی جنسی کودکان سبب میشود آنها نتوانند رفتارهای نامناسب دیگران را تشخیص بدهند و گاه شوربختانه مورد سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند.

 بیماریهای کودکان
آموزش و آگاهی مسائل جنسی به فرزندان تازه بلوغ یافته

احساس ترس و خجالت از تغییرات دوران بلوغ

پژوهشها نشان داده است نوجوانانی که در دوران کودکی، آگاهی جنسی نسبی داشته اند، نسبت به گروهی از همسالانشان که دچار ناآگاهی جنسی بوده اند، خیلی راحتتر با تغییرات فیزیکی دوران بلوغ کنار میآیند. این گروه تغییرات ظاهری خود را پذیرفته اند و آن را نشانۀ ورود به دنیای بزرگسالی میدانند، درحالیکه گروه دیگر از این تغییرات احساس شرم و خجالت کرده و در برخی موارد به دلیل ناآگاهی دچار ترس و نگرانی میشوند.

کاهش اعتماد به نفس

نداشتن آگاهی جنسی موجب میشود که کودک در درون خود احساس نقص و کمبود کند و اعتماد به نفس آنها کاهش یابد. این احساس موجب کاهش اعتمادبهنفس کودک شده و در بزرگسالی نیز روی رفتارها و انتخابهای وی تأثیر میگذارد.

.

منبع :www.sefidak.com