سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

تعریف : این مرگ و میر نوزاد شامل آن دسته از مرگ و میرهای نوزادان است که در زیر یکسال بطور ناگهانی ایجاد می گردد وعلت مشخص اولیه وجود ندارد و در بررسیهای بعمل آمده بعد از مرگ نیز علت خاص مشخص نمی گردد .

عوامل مستعد کننده
الف - عوامل مادری :
▪ سطح فرهنگی و دانش کم مادر
▪ سیگار کشیدن مادر و یا مصرف مواد مخدر توسط مادر
▪ عفونت ادراری مادر در زمان حاملگی
▪ افزایش تعداد حاملگیهای مادر
▪ عدم فاصله گذاری مناسب در حاملگیها
▪ سن کم مادر
▪ کم خونی مادر
▪ بزرگی جفت بعد از زایمان
▪ فقر خانواده و کمبود مواد غذایی
ب - عوامل مربوط به نوزاد :
▪ وزن کم نوزاد هنگام تولد
▪ سن بین ۲ تا ۴ ماهگی
▪ تعذیه با شیشه شیر و عدم استفاده از شیرمادر
▪ افزایش رشد مناسب
▪ جنس مذکر
▪ وضعیت خوابیدن بصورت بر روی شکم یا بر روی بغل برای نوزاد نارس و بر روی شکم برای نوزاد کامل
▪ استرسهای گرمایی
▪ بیماریهای شدید اخیر
● همه گیر شناسی :
۳۵ تا ۵۵ درصد از کل مرگهای نوزاد با سن یکماه تا یکسال را تشکیل می دهد .
میزان این سندرم حدود ۴/۱ مورد به ازای هزار نوزاد زنده بدنیا آمده است .
بیشتر در سنین ۲ تا ۴ ماهگی اتفاق می افتد .
● علائم بالینی : ممکن است قبل از زمان مرگ نوزاد عفونتهای دستگاه تنفسی وجود داشته باشد .
مرگ معمولاً بعد از خواب یا در صبح اتفاق می افتد .
قبل از مرگ صدای گریه یا بی قراری وجود ندارد .
● درمان : داروی خاصی جهت پیشگیری یا درمان نداریم چون علت آن مشخص نیست .
مصرف داروهای مختص آپنه در نوزادان نارس
جلوگیری از عوامل مستعد کننده مثل : وضعیت خوابیدن مناسب ، جلوگیری از در معرض حرارت کم یا زیاد قرار گرفتن و تحت نظر قرار دادن نوزادانی که بیماری داشته اند .

واحد مرکزی خبر
ویرایش و تلخیص:آکاایران