آرامش در آغوش مادر    

تحقیقات اخیر متخصصان کانادایی حاکی از آن است که تماس نوزاد با مادر واقعاً می تواند درد نوزاد را کاهش دهد .
پژوهشگران می گویند آغوش مادر می تواند برای نوزاد، به ویژه طی یک روند پزشکی درمانی مانند یک مسکن طبیعی
عمل کند ودرد او را کاهش دهد ...

در عین حال تماس با پوست بدن مادر نه تنها از درد نوزاد کم می کند بلکه می تواند
بهبودی نوزاد را نیز تسریع کند . این واقعیت که نوزادان و کودکان خردسال در حین انجام آزمایش ها یا دوره های  درمانی ،
در آغوش مادرشان درد و رنج کمتری را تجربه می کنند ، یک واقعیت قابل درک بوده و دور از انتظار نیست . این مطالعه از
سوی متخصصان دانشکده پرستاری دانشگاه مک گیل در مونترال صورت گرفته است.
گفتنی است دراین پژوهش مادران و نوزادان سه بیمارستان در کانادا تحت بررسی و مطالعه قرار گرفتند و 61 نوزاد حدوداً
10 روزه در این تحقیق شرکت داشتند .
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران