رفتار تو ،آینده ی اورا می سازد

روش‌های تقویت عزت نفس (1)
قصد داریم روش‌های تقویت عزت نفس در کودکان و نوجوانان را در طی دو مقاله مورد بررسی قرار دهیم . برای ساختن محیطی که باعث رشد و پرورش عزت نفس کودک شود توجه به نکات زیر ارزشمند و مفید است . در این مقاله  4 مورد اساسی را همراه با مصادیق کاربردی بررسی می کنیم و در مقاله ی بعد به 14 مورد کلیدی دیگر اشاره خواهیم کرد ...