روزه عاطفی نگیرید

در این میان به جهت رفع این مشکل از کودکان، والدین ومعلمان آنان نقش بسیار حیاتی دارند بدین گونه که به جای تأکید بر رفتارهای درونی که میزان کنترل آن ها اندک است به رفتارهای بیرونی و قابل مشاهده اصرار داشته باشیم . حتی می توان در مواقعی که او خود را به خواب زده در مورد توانایی هایش صحبت کنیم.  به طور خلاصه کودکان مبتلا به اختلال یادیگری از نوع کمبود عاطفی نیازمند توجه، تشویق، علاقه و دستگیری آن هم با تأکید بسیار غیر مستقیم و ایجاد استقلال و اعتماد به نفس در کودک است