کودک شما در چه مواقعی بیشتر دچار لکنت زبان  می شود ؟

زندگی روز به روز کودک
در مراقبت و تربیت کودک ، غیر از صحبت کردن با او ، کارهای بسیار زیادی می توان انجام داد . در زندگی کودک خردسال فرصت های متنوعی برای رشد متعادل و بدون دغدغه او و نیز موقعیت هایی برای ایجاد ضعف و احساس ناامنی در کودک وجود دارد ...