آکاایران: سونوگرافی واژینال چرا و چگونه انجام میشود ؟

به گزارش تالاب این مقاله به بهرهگیری از سونوگرافی تشخیص بعنوان نخستین ابزار محاسبه اختلالات ژنیکولوژی تشخیصی بعنوان نخستین ابزار محاسبه اختلالات ژنیکولوژی تأکید دارد.

سونوگرافی واژینال , در مواردی که سونوگرافی در بیماریهای خاصی از قبیل آندومتریوز و یا نئوپلاسمها از روشهای تشخیصی دیگری مثل MRI ویا CT بهرهگیری می شود.

امروزه درکلیه مطبهای ژنیکولوژی و مراکزخدمات تشخیصی تصویربرداری، سونوگرافی کاربرد چشمگیری دارد. اطمینان بالای بیماران به سونوگرافی و هزینه کم آن،آنرا بعنوان یک ابزار قابل بهرهگیری اصولی در محاسبه اختلالات ژنیکولوژی معرفی نموده هست.

بعضی از متخصصان از سونوگرافی واژینال «TVS» به صورت روتین جهت بررسی لگن بهرهگیری می کنند،در حالیکه عده ای دیگر فقط در موارد مشکوک ازآن بهرهگیری می نمایند.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینالهمه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

بهرهگیری از سونوگرافی واژینال بستگی به سنجیدن بالینی فرد انجام دهنده و تماس با اساس های پاتوآناتومیک دارد. درمواردی که سونوگرافی لگن تشخیص دهنده نباشد،جهت ترسیم بهتر ناهنجاریهای آناتومیکی از MRI و CT بهرهگیری میشود. این دو وسیله در مراکز تشخیصی تصویری وجود دارند و هزینه انها از سونوگرافی واژینال گرانتراست.

اگر چه میتوان جهت تشخیص قطعی،خصوصاً دربعضی اختلالات مثل آدنومیوزس که یافته های سونوگرافی آن ممکن هست جزیی باشد بطورانتخابی ازآنها بهرهگیری کرد.

جهت Staging نئوپلاسم هم MRI و CT ممکن هست لازم باشد.MRI و CT نسبت به سونوگرافی وابسته به سنجیدن فرد انجام دهنده نیست، و تصاویرمقاطع گوناگون را بدست میدهند. این مقاله بهرهگیری های متعارف از روشهای تشخیصی را در محاسبه اختلالات ژنیکولوژیک بیان نموده و انها رابه عکس کشیده هست.

بخش های کوچکتر این فصل به شایعترین اندیکاسیون های تصویربرداری در ژنیکولوژی اختصاص دارند. دستگاه و تکنیک سونوگرافی سونوگرافی تشخیصی لگنی ممکن هست شکمی «TAS» یا واژینال «TVS» باشد.در نوع شکمی، رحم و آدنکس ها از طریق مثانه متسع شده تصویرمی شوند.

درنوع واژینال جهت به تصویرکشیدن جزئیات رحم و تخمدان ها پروب داخل واژن قرار داده میشود.درسونوگرافی آبدومینال تصویرکلی از رحم وراگانها درقسمت پایین شکم به دست می آید و اگر تأثیر چربی یا مزاحمتهای روده و یا سایر ارگانهای مجاورنباشد،برترین فرم بررسی لگن خواهد بود.

به گزارش تالاب بطورکلی برای توده های بزرگ مثل فیبرومهای شکمی که تا بیرون لگن کشیده شده اند بهتراست از سونوگرافی آبدومینال بهرهگیری شود.درباره خانمهایی که تخمدان ها درسطح قدامی قرار گرفته اند، سونوگرافی ابدومینال با مثانه پرتصویر بهتری از تخمدان عرضه میدهد. سونوگرافی واژینال رنگی داپلر خون جاری به طرف شکم و درون آنرا نشان می دهد.

همینطور برای افتراق توده های شکمی و تخمدانی و محاسبه عروقی آن ها میتوان از این نوع سونوگرافی بهرهگیری کرد. سونوگرافی ازطریق شکم تصویرکلی لگن و ارگانهای لگنی را عرضه میدهد.

جهت انجام این سونوگرافی مثانه باید کاملاً پر ومتسع باشد تا روده ها رابه خارج از لگن راند. گاهی چربی زیر پوستی و چربی لگنی با افزایش انتشارامواج سونوگرافی مانع تصویردقیق و واضح میشود.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینالهمه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی آبدومینال

با ترانسدیوسر 3/5MHZ خطی یا Curve انجام می شود.محل استقرار پروب درسطح شکم و تخمدان ها هست. عکسهای در مقاطع ساژینال،عرضی و مایل تهیه می شوند.سونوگرافی «Real Time»، دربررسی حرکات دودی روده ها و مواردی مثل ورود ادرار از حالب به مثانه مهم هست.

احاطه به عکس TVS زمانی که قله تصویربطرف بالا باشد بهتراست،با اینحال بعضی افراد ترجیح میدهند که قله عکس به طرف پایین باشد.بهرحال فرد آزمون کننده باید آشنا به صفحه اسکن و اعضای عکس شده باشد. TVS اطلاعات جزئی تری نسبت به TAS فراهم می کند که با عکسهای رحم در محور بلند و کوتاه بعنوان نشانگر مرکز لگن آغاز می شود.ب

عد ازآن،فرد آزمون کننده پروب را به طرف آدنکس ها هدایت می کند از ورید ایلیاک داخلی بعنوان تعیین بستر تخمدان بهرهگیری می شود.محل تخمدان بخصوص در افرادی که هیسترکتومی شده اندبسیارمتغیراست.

ممکن هست پروب به قسمت وسط واژن کشیده شود تا بتوان عکس محورکوتاه رحم که آنتی فلکس می باشد را رویت کرد.رحم رتروفلکس به سهولت دیده میشود چون درمسیرمحور آناتومیک واژینال قراردارد.فرد آزمون کننده می تواند به آرامی فشارمختصری روی شکم وارد کند تا متوجه تحریک اعضاء مذکورشود.

درصورتی که چسبندگی وجود نداشته باشد،باید رحم و تخمدان ها براحتی از هم جدا شوند و حرکت کنند«هنگام جلودادن پروب».این نشانه بعنوان نشانه عضو لغزنده «اسلایدینگ» نامیده میشود که عدم وجود آن ممکن هست دال بر وجود چسبندگی باشد. TVS با پروب های گوناگونی ازجمله انحنای خطی-الکترونیکی و مکانیکال سکتورانجام میشود.

الکتروپروب های واژینال در فرکانس بالا عمل می کنند که بتوانند 10 سانتی متراول فیلد را نشان دهند.بعد از اینکه پروب با محلول ضدعفونی پاک شد باید با کاندوم پوشانده شود.

برای سهولت بیمارپروب باید روی انگشتان فرد معاینه کننده که مدخل خلقی واژن رابه آرامی فشارمی دهد قرار گیرد.شایعترین پروب مصرفی درTVS آنهایی میباشند که اجزاء ترانس دیوسر چرخنده دارند«سکتور مکانیکال» و آنهایی که از المان های چند گیرنده ای تشکیل شده اند که واسطه می شود تا موج با تحریک انتخابی الکترونیکی تشکیل شود«رشته انحنای خطی».

پروژه قسمت تصویری پروب،بنام فوت پرینت «footprint» نیز براساس شکل و اندازه تغییرمی کند.برترین و جزئی ترین عکس از طریق پروب ترانسدیوسربا انحنای فشرده که دارای دنسیته خطی بالا هست اعمال میشود.پروب های ترانس واژینال با فوت پرینت کوچک و تنه کوتاه در زنان یائسه «به علت کاهش قدرت اتساع واژن» بهرهگیری میشود. از تصاویرسونوگرافی میتوان روی فیلم – کاغذ یا دیسک نوری کپی برداشت.

سایت تالاب : در مواردی مثل هیستروسونوگرافی تصویری پروب براساس شکل و اندازه آن تغییر می کند. دراکثر موارد ترانسدیوسر پروب انحنای فشرده که دارای دانسیته خطی بالا هست،برترین عکس را می دهد.

سونوگرافی داپلررنگی از طریق واژن «TV-CDS» اطلاعات آناتومیک TVS رابا اطلاعات حاصل ازجریان خون درداپلر رنگی باهم می آمیزد.این وسیله گرانتراز TVS استاندارد هست،ولی باید دقت داشت که CDS-TVS اطلاعات بهتری را در مورد توده های لگنی به دست می دهد. TV-CDS جریان خون را در رحم و آدنکسها بررسی می کند.

جریان به طرف یا داخل عضو بوسیله بررسی موجهای اندکس رسیو «RI»«سرعت ماکزیمم سیستولی منهای سرعت سیستولی دست کم تقسیم بر سرعت ماکزیمم سیتولی»اندازه گیری میشود.فرد باید علائم بین زاویه 30 و 60 درجه رگ را جهت بررسی ایده ال امواج بدست آورد.شکل موج،منعکس کننده تغییرات فراکانس با گذشت دوران هست که تماس به سرعت دارد.

کالرداپلراستاندارد براساس فرکانس با نشان دادن رنگ قرمز بعنوان جهت جریان به طرف پروب و رنگ آبی بعنوان جهت جریان دورازپروب پدیدار میشود. تکنیک TV-CDS وابستگی بسیار زیادی به اپراتوردارد ولی اطلاعات مهمی در مورد جریان خون به رحم وضمائم می دهد.

براساس اندیکاسیون بالینی،بررسی جریان خون شریانی و ورودی به رحم و ضمائم انجام میشود که حاوی بررسی جریان خون شریان رحمی و شاخه های آدنکسال آن و شریان تخمدانی و شاخه های آن هست.

درحال حاضراسکنرهای سازنده های گوناگون،حساسیت های متفاوتی را نشان میدهند. بیماریهای آندومتریال به علت نزدیک بودن پروب ترانس واژینال به رحم،آندومتر دراکثر موارد جزئیات بیشتری بررسی میشود،ولی بررسی اندومتر احتیاج به انجام تکنیک درست دارد.چون آندومترشکل غیرژئومتریک دارد،خطاهای اپراتورمی تواند باعث تشخیص ضخامت کاذب چندان یا کم شود.

این نکته حائزاهمیت هست که آندومتر را در بزرگ ترین مقطع طولی رحم ودر حداکثر ضخامت فوندال رحم اندازه گیری کنیم که این معرف اندازه گیری دو لایه آن هست.سطح آندومتر ازنظر صاف یا نازک بودن نیز باید تعیین شود. TVSرل مهمی در بررسی بیمارانی که خون ریزی واژینال ناشناخته دارند،بازی می کند.

این نکته مهم هست که ازنظرکلینیکی احتمالات تشخیصی بیماران با خون ریزی واژینال گذشته از یائسگی با بعد از یائسگی متمایز هست.عموماً خون ریزی واژینال گذشته از یائسگی با عدم تخمک گذاری همراه هست درحالی که پاتولوژی های گوناگون مثل اندومتریت آتروفیک-هیپرپلازی و کانسر بعد ازیائسگی شایعتراست.درسنین ساخت مثل،آندومتر براساس دوران سیکل قاعدگی و توسعه فولیکول تخمدانی تغییرمی کند.

در فازقاعدگی،آندومترطبیعی بین 3تا5 میلی مترضخامت دارد با جمع و جور اکوژنیسیته، همانطورکه آندومتر تا حدود تخمک گذاری رشد می کند شکل چند لایه با ضخامت بین 5 تا 8 میلی مترایجاد میشود.لایه داخلی اکوژن معرف لایه بازال و لایه خارجی معرف لایه فونکسیونل هست.

بعلاوه،فاصله اکوژن مرکز معرف باز پس زدن موکوس سرویکال هست.درفاز ترشحی،آندومترکاملاً اکوژن و بین 12تا14 میلی متراست. دربیماران پیش از یائسگی آندومتریت یا فیبروئید رحم اکثراً همراه با سیکل های فاقد تخمک گذاری هست.

اثر فیبروئید روی آندومتردرمورد میوم ساب موکوس با جابجایی آندومترنمایان میشود.آندومتریت باعث افزایش مشتقات آندومتر و گاهاً مایع داخل حفره ای می شود.مایع داخل حفره ای در زنان ممکن هست بعد ازیائسگی دیده شود.

در صورتیکه ضخامت یک لایه ای آندومتر کمتراز 4 میلی متر باشد پدیده ای خوش خیم تعبیر خواهد شد. فیبروئیدها باعث بهم خوردن نظم عضله های میومترمی شوند و به طور تیپیک هیپواکو بوده یا درمقایسه با میومترطبیعی اکوژنیسیته آمیخته دارند.بعضی فیبروئیدها دچارکلسیفیکاسیون میباشند.پدیکول فیبروئید ساب سروز در دوران سونوگرافی پدیدار هست«یا درموقع معاینه لمس می شود». فیبروم ساب موکوس تا حفره رحمی ادامه داشته و آندومتر نازک روی آنرا جابه جا می کند.

این ضایعات در هنگام سونوهیستروگرافی بهتر پدیدار می شوند. بندرت فیبروئید بعنوان توده توپردرناحیه آدنکسال دیده می شود که معرف انواع داخل لیگامانی یا پدیکوله هست.

TVS بالاترین رل تشخیص را در خون ریزی های ناشناخته گذشته یا بعد از یائسگی دارد. بطورکلی ضخامت آندومتر کمتراز 5 تا 8 میلیمتربعد از یائسگی در زنی که تحت درمان داروئی نیست،طبیعی هست.

شکل آندومترنیز در بررسی ها مهم هست زیرا تغییرات کیستیک کوچک در پولیپ های کوچک یا درمصرف تاموکسی فن و درمیومترزیرلایه آندومتردیده میشود.TVS در مواردی که آندومتر ضخیم باشد ممکن هست معرف هیچرپلازی باشد ولی ازنظرهیستولوژی اختصاصی نیست. در این مورد ممکن هست بیوپسی آندومتر یا کورتاژ تشخیصی مورد نیاز باشد.

ناحیه زیر آندومتردرمواردی که ضخامت آندومتر وجوددارد باید بررسی شود و اگر نامنظمی دیده شود نفوذ میومتررا باید درنظر گرفت. TVS رل مهمی درتعیین افراد کاندید بیوپسی آندومتردارد.

آندومترکمتر از 5 میلی متر مشخصه آندومتریت آتروفیک هست در حالی که آندومتربیشتر از 6 میلی متر ممکن هست نشان دهنده هیستولوژی غیرطبیعی باشد.براین نکته تاکید کرد ضخامت که آندومترباید کاملاً اندازه گیری شود،چون تکنیک نادرست یا فیبروئید مجاور می تواند اندازه گیری را واقعی سازد.

TVS نیزبهترین وسیله محاسبه خون ریزی های ناخواسته در دوران هورمون درمانی هست.براساس رژیم های داروئی متمایز، ضخامت آندومتر باید کمتر از 8 میلی متر باشد.دربعضی بیماران که استروژن و پروژسترون بهرهگیری می کنند تا 3 میلی متر اختلاف درضخامت ممکن هست دیده شود که بستگی به این مسئله دارد که سونوگرافی درچه زمانی از چرخه قاعدگی انجام شده باشد.

همینطور بیمارانی که تاموکسی فن مصرف می کنند به طور سریال نیاز به سونوگرافی TV جهت بررسی ضخامت و نامنظمی آندومتر دارند چون در این گروه هیپرپلازی و کانسر رایج تر هست.بعضی افراد نقاط کیستیک ظریف درمیومتر داخلی را که معرف آدنومیوز«با عود فعالیت»هست را در بیمارانی که تاموکسی فن مصرف می کنند،گزارش کرده اند.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینالهمه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوهیستروگرافی

که طی آن تزریق سالین درحفره رحمی صورت میگیرد در مواردی انجام می شود که در TVS انجام شده روتین،شک به پولیپ یا فیبروز ساب موکوس وجود داشته باشد.در این تکنیک از کاتتری نازک یا لوله تلقیح بعنوان وسیله ای برای تزریق سالین بداخل حفره رحمی بهرهگیری میشود.پولیپ ها به طور تیپیک ساختمانی اکوژن دارند که بداخل حفره نفوذ کرده هست.درحالی که فیبروئیدهای ساب موکوس اکثراً هیپواکوئیک میباشند.این عمل بسیار مورد قبول بیماران بوده و باید درفاز فولیکولر انجام شود.

سایت تالاب : بعلاوه، در بیماران نازا میتواند چسبندگی رحمی را تشخیص دهد. لازم به ذکراست که چسبندگی رحمی به صورت لایه های اکوژن نازک بین دو لایه اندومتر دیده می شود. موقعی که آندومتر ضخامت بسیار چندان و شکل غیرعادی دارد باید کانسرآندومتر درنظر گرفته شود.بیشتر مطالعات ضخامت بیش از 9تا 10 میلی متر را در کانسرآندومترگزارش می کنند.

با بررسی فضای هیپواکو بین میومتر و آندومتر میتوان احتمال نفوذ کانسر را مطرح کرد. نفوذ تومور طبق معمولً ساختار این لایه را برهم میزند.درموارد مشکوک یا مشکل،MRI با کنتراست می تواند بعنوان وسیله ای ثانویه برای بررسی بیشتر میومتراستفاده شود.

توده های لگنی سونوگرافی های TA و TV وسیله ای برای بررسی محل محتویات داخل توده و اختلالات همراه در بیماران با توده های لگنی می باشند،توده های بزرگ تر از 10 سانتی متربهتراست از راه سونوگرافی شکمی بررسی شوند. TVS اطلاعات مهمی در مورد محل استقرار توده نسبت به رحم و تخمدان میدهد.سونوگرافی داپلررنگی تست ثانویه ای هست که برای بررسی واسکولاریته در موارد پیچش احتمالی یا محاسبه خوش خیمی یا بدخیمی توده مورد بهرهگیری قرار میگیرد.

نکات مهم تشخیصی براساس محل و محتویات داخل کیست درجدول عدد 1 نشان داده شده هست. کیست های فیزیولوژیک،دیواره ای صاف فاقد سپتوم های داخلی دارند. محل انها در تخمدان با TVS اثبات می شود.این تکنیک بعد ازیائسگی فاقد نشانه کاربرد مهمی دارد،چون دریک مطالعه زنان تا 15% کیست تخمدان داشته اند که این کیست ها درعرض 6 ماه تا یک سال ممکن هست کوچک یا بزرگ شوند.

احتمال بدخیمی انها را باید با تست هایی مثل CA-125 محاسبه کرد.در زنان گذشته از یائسگی تشخیص ضایعات کیستیک که خودبخود التیام می یابند.از مواردی که به طور دائم بزرگ میشوند مهم هست.کیست جسم زرد هموراژیک بطورمشخص گرایش های نازک فیبرینی اکوژن درتوده های هیپواکو با دیواره ای تا حدودی ضخیم و نامنظم دارد.جریان با امپدانس پایین مشخصه جسم زرد هموراژیک هست.

تشخیص افتراقی توده های لگنی با TAS و TVS موقعیت قوام داخلی کیستیک کمپلکس توپر«SOLID » تخمدان کسیت فیزیولوژیک کسیت های نئوپلاستیک کسیت درموئید کیست های نئوپلاستیک کیست های هموراژیک آبسه لوله ای -تخمدانی متاستازها تومورهای توپر تخمدان فیبروم آدنکسال کیست مجاور تخمدان آندومتریوم تومور لوله ای خارج تخمدانی هیدروسالپنکس –

رحم کیست تکاملی فیبروئید دژنره فیبروئید پایه دار سایر موارد – مالفورماسیون شریانی –وریدی دیورتیکولوز آپاندیسیت کومپلیکه لنفاد نوپاتی ازطرف دیگر وجود برجستگی های پاپیلریا سپتومهای نامنظم و ضخیم طبق معمولً همراه با تومورهای تخمدان می باشد.یافته های مورفولوژیک ابتدایی کانسر تخمدان ممکن هست ضعیف باشد ولی وجود نامنظمی داخلی ثابت دریک توده در بیماران با ریسک فاکتور،احتمال بدخیمی را مطرح می سازد.

اگر چه اشکال سونوگرافیک توده ها غیراختصاصی هست ولی بعضی ازاین اشکال با درجه اختصاصی بالایی همراه هست.یکی از این ها عکس Ground glass آندومتریومی هست که حاوی لخته ارگانیزه می باشد.یافته دیگرنقاط یا مناطق اکوژنیک درکیست درموئید هست.

مجله تالاب : در بعضی موارد کیست درموئید اکوهایی که ازhair ball خارج می شوند دیده می شود. بابالا بردن میزان دقت دستگاه سونوگرافی مشاهده منطقه ای اکوژن در یک تخمدان طبیعی رایج هست.

اگر کیست درموئید در یک تخمدان دیده شود،بررسی تخمدان مقابل از نظر وجود کیست درموئید حائز اهمیت هست زیرا در15% موارد کیست درموئید دو طرفه وجوددارد.

TV-CDS بررسی تکمیلی توده های لگنی از نظرپتانسیل بدخیمی هست. برای دستیابی به برترین نتیجه،یافته های TV-CDS باید با یافته های مورفولوژیک و بالینی تطبیق داده شود.این تکنیک اگر چه محدودیت هایی دارد ولی درارزیابی گذشته از عمل توده های لگنی کمک کننده هست.

بستگی به شمار سری های مطالعه شده دقت تشخیصی 80 تا 90 درصد در مورد این روش گزارش شده هست.باید پذیرفت که اندکی Overlap امپدانس دربعضی کیست های فونکسیونل و تومورها وجوددارد.با اینحال در اساس های بالینی صحیح TV-CDS اطمینان بیشتری نسبت به TVS درتشخیص ضایعات خوش خیم از بدخیم ایجاد می کند.

ضایعات بدخیم بطورغیرطبیعی امپدانس پایینی دارند.یک نشانه کاهش امپدانس عروقی درعروق تومورها دیده می شود.بطورکلی بدخیمی ها تمایل به جریان پایین امپدانس با توده های عروقی در مناطق غیرطبیعی دارند.

این تست بعد از یائسگی حساسیت بیشتری دارد.چون ضایعات التهابی لگنی یا آندومتریوم یا جسم زرد هموراژیک نیزمی توانند جریان پایین امپدانس را نشان دهند. وقتی TV-CDS با TVS همراه میشود رل مهمی را در بررسی زنانی که در دسترس خطرکانسرتخمدان میباشند اجرا می کند.قراردادن آن در برنامه های تشخیصی ابتدایی وسیله خوبی برای تشخیص ابتدایی تومورهاست.

مشکل اصلی در غربال گری کانسرهای تخمدان شیوع پایین آن هست.با یافتن زنان با ریسک بالا و ادامه بررسی های تخمدانی و آندومتریال این بررسی ها ارزش بیشتری در ابتدایی ترین مراحل پیدا می کند.

بعضی گزارش ها حاکی از 2 مورد کانسر تخمدان یا آندومتر در 1000 زن هست که تحت غربالگری قرار گرفته اند.اطلاعات داده شده باید حاوی موارد بیماران چندان در طی سالیان متعدد باشد تا بتوان خوب بودن غربالگری را تأیید کرد.

درد لگنی TVS رل مهمی در بررسی بیماران با دردهای لگنی دارد.TVS می تواند بزرگی تخمدان و وجود فولیکول های نارس در سطح تخمدان که درتخمدان پلی کیستیک دیده می شود را تشخیص دهد.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینالهمه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی داپلررنگی

میتواند جریان طبیعی یا غیرطبیعی را در تخمدان بررسی کند.ازآنجایی که جریان سیاهرگ نخستین جایی هست که در تورسیون تحت تأثیر قرار می گیرد CDS می تواند در تشخیص کمک کننده باشد.

عدم وجود جریان سیاهرگی در یک سونوگرافی کالرداپلردقیق میتواند احتمال تورسیون را مطرح نماید. به این موضوع باید دقت کرد که خطا در نسبت Gray scale به اولویت رنگ ممکن هست به تشخیص نادرست تورسیون بیانجامد.بنابر این لازم هست که جریان درحدود آدنکس بررسی شود تا اثبات شود که عدم وجود جریان واقعی هست.

یافته های CDS در تورسیون تخمدان به کامل بودن و مزمن بودن این بیماری هم تماس دارد. جریان در رگهای تغذیه کننده «به رغم وجود پیچش»طبق معمولً دیده می شود.CDS همینطور میتواند برقراری جریان را پس از رفع تورسیون اثبات کند.

به گزارش تالاب تورسیون لوله به طور مجزا نادرمی باشد که ممکن هست در کسانی که جراحی بستن لوله های دو طرفه داشته اند دیده شود.CDS ساختمانی دوکی شکل و مجزا از تخمدان را نشان می دهد که یا جریان دیاستولیک ندارد و یا جریان دیاستولیک آن معکوس شده هست.

یکی از علل رایج دردهای لگنی کیست هموراژیک می باشد.قسمت هموراژیک به طور تیپیک جریانی را نشان نمیدهد.

در حالی که بافت طبیعی تخمدان جریان سرخرگی سیاهرگی را نشان می دهد. آندومتریوم امواج گوناگونی را نشان میدهد که بستگی به دوران معاینه مریض دارد در فاز قاعدگی،امپدانس پایین معرف خون ریزی فعال در توده هست درحالی که در زمانهای دیگر سیکل،به دلیل لخته ارگانیزه امپدانس بالایی دید میشود.

آدنومیوزیس ممکن هست تغییرات کمی را در TVS نشان دهد که حاوی نقاط نامرتب اکوژن درمیومتر زیرآندومتر می باشد. بندرت فضاهای کیستیک واقعی در میومتر دیده میشود.واسکولاریته آدنومیوز نسبت به فیبروئید منتشرتراست که نشان دهنده تیپ جریان قشری لبه ای می باشدMRIبا کنتراست ممکن هست در جهت اثبات آدنومیوز بهرهگیری شود.

هرفرد باید فکر مواردی مثل آپاندیسیت یا سنگ کلیه را بعنوان علل غیرژنیکولوژیک در ذهن داشته باشد.درTVS آپاندیسیت، توده ای دوکی شکل و غیر قابل کمپرس در قسمت پایین و راست شکم که دیواره ای ضخیم «بیش از6 میلی متر» دارد را می بینیم.

برترین راه بررسی درموارد احتمالی آپاندیسیت انجام سونوگرافی شکمی هست که هم زمان فشار ثابت مختصری روی شکم وارد می کنیم.در صورت پارگی،مایع اطراف آپاندیس غیر طبیعی دیده میشود. در فاز حاد،افزایش جریان خون در اطراف آپاندیس دیده میشود.TVS همینطور میتواند سنگ کلیه را در قسمت پایین حالب نزدیک مثانه دربعضی بیماران نشان دهد.

به گزارش تالاب جریانات ادراری حالب به طور واضع در CDS دیده میشود و ساختمانهای اکوژن در قسمت پایین حالب در پایه مثانه قابل رویت هست. نازایی TVS اطلاعات مهمی را در بررسی بیماران نازا فراهم می کند که حاوی بررسی متوالی رشد فیولیکولی و بررسی ضخامت و شکل آندومتراست.

شمار فولیکولها و اندازه نسبی آن ها نیزتعیین می شود.قطرفولیکول رسیده حدود 18 تا 20 میلی مترو ضخامت ایده آل آندومتر گذشته از تخمک گذاری بین 7 تا 11 میلی متر هست.چند لایه بودن آندومتر احتمال لانه گزینی را افرایش می دهد. اعمال هدایت شده از طریق سونوگرافی TVS مسیرواقعی عبور سوزن رابه منطقه مورد نظرنشان میدهد.

برای این هدف وسیله هدایت سوزن به تنه پروب می چسبد تا ازمسیر واقعی مطمئن شویم.این تکنیک برای تخلیه فولیکولی یا تخلیه ضایعات کیستیک مورد بهرهگیری قرار میگیرد.

کیست های پریتونئال و بقایای تخمدانی و آبسه های توبواوارین از این راه تخلیه میگردند.بعضی افراد تخلیه سوزنی آندومتریوم را در مواردی که جراحی قبلی داشته اند،انجام داده اند.

سونوگرافی ترانس رکتال

را میتوان برای هدایت انجام دیلاتاسیون و کورتاژ در مواردی که سرویکس دیده نمی شود، بهرهگیری کرد.موقعیت دیلاتاتورنسبت به سوراخ خارجی سرویکس دیده میشود. بمحض اینکه دیلاتاتور وارد سوراخ شد از سونوگرافی شکمی برای تعیین محل آن در رحم بهرهگیری میشود.

همینطور TAS میتواند برای تعیین محل Uterine Tandem در موارد رایوتراپی بهرهگیری شود. حاملگی نابجا TVS وسیله دقیقی برای تشخیص حاملگی نابجا هست..در TVS وجود توده ای گرد و مجزا از تخمدان در بیماری که حاملگی داخل رحم در او تشخیص داده نشده را مشکوک به EP می کند.

حلقه لوله ای فاقد مایع اطراف نشان دهنده EP پاره نشده هست. یافته دیگر وجود مایع داخل صفاقی اکوژنیک هست.با این روش جسم زرد را ازEP تشخیص می دهیم.لازم به یادآوری هست که جسم زرد درحدود تخمدان قراردارد.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینالهمه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی داپلررنگی

ممکن هست اطلاعات بیشتری در مورد EP بدهد. CDS نقشه عروقی را نشان میدهد که تخمدان را ازسایر اعضا آندکسال مجزا می کند.واسکولاریته EP از هیپوواسکولرتا هیپرواسکولر متغیراست و شکل موجی اختصاصی ندارد.شکل موجی جریان دیاستولیک معکوس درEP با نسج تروفوبلاستیک نکروزه دیده میشود. روشهای دیگر عکس برداری MRI وسیله ای بسیار بینظیر برای بررسی بیماریهای لگنی هست.

این بیماری ها حاوی آدنومیوزیس،آندومتریت و توده های لگنی مثل کیست درموئید می باشد. با MRI در سطوح گوناگون تصویری،اعضاء لگنی بررسی شده،و میتواند لنفادنوپاتی همراه با تومورها را نیزتشخیص دهد.MRI پیشرفته میتواند حتی درجه نفوذ سرطان آندومتر رابه داخل میومتر بررسی کند.

اسکن کامپیوتری توموگرافیک بخصوص برای بررسی لگن استخوانی بهرهگیری میشود که در نوع مارپیچی از دقت بالاتری برخورداربوده و دوران اسکن کمتراست.از MRI یا CT می توان برای بررسی آبسه های داخل شکمی بهرهگیری کرد.

بهرهگیری ازسونوگرافی واژینال با کنتراست، وسیله ای امیدوارکننده برای بازبودن لوله هااست که طبق معمولً بعد ازهیستروسونوگرافی انجام شده و منتهی به تجمع مایع اطراف تخمدان می شود.خارج شدن ماده اکوژنیک از فیمبریا در لوله سالپنکس بازبخوبی دیده میشود.

نویسندگان:دکترابوطالب صارمی و پزشک یزدی نژاد و همکاران

برچسب ها: سلامتی زنان, سونوگرافی, واژینال
.

منبع : talab.org