آکاایران: به پیش رفتن و به راه خود ادامه دادن و به زنی بالغ و جاافتاده تبدیل شدن تضمینی است تا جذاب و دیدنی باقی بمانید. کولین، ۴۷ ساله میگوید:

زن با فراست میداند که باید احساس هویت خود را شکل بدهد. یک زن صرفا دریافت کنندهٔ انفعالی تجربیات زندگی نیست بلکه فعالانه در چالشها و فرصتهای مناسب زندگی درگیر است. او باید خود را با دنیای به طور دایم در حال تغییر روزگار امروز تطبیق بدهد. ممکن است در میانسالی زنی نسبت به این موضوع بی توجه شود. ممکن است تغییراتی که میتوانند چالشهای مثبت تلقی شوند تبدیل به مانع و هراس شوند و اعتماد به نفس را از بین ببرند. احساس سراسیمه شدن میتواند از میزان عزت نفس بکاهد.

این که بار دیگر در قالب یک زن قدرتمند و مرئی دیده و ظاهر شوید برای برداشتی که از خود دارید بسیار مفید و مؤثر است. بعضی از زنان از این که حالا به قدر گذشته نظرها را به خود جلب نمی کنند ناراحت اند. این ها ممکن است به شکایت بگویند که «من نامرئی شده ام». شاید بتوان گفت که حالا در گروه دیگری جلب نظر می کنید و در این حرفی نیست. شما در چهل و چند سالگی هم جلب نظر می کنید، اما انتظار نداشته باشید که در نقش یک بیست و چند ساله فرو روید.

چرا نباید زنان میانسال نگران آینده باشند

ربکا، ۴۹ ساله به روشنی در این خصوص حرف میزند:

«من نامرئی نیستم. این را رد می کنم. از سوی دیگر این را هم میدانم که با توجه به شمار مردان هم سن و سال خودم یا بزرگ تر از من که به من توجه می کنند داوری نمی شوم. این کوته بینی است اگر گمان کنید که به عنوان زنان بالغ و رشد یافته برای مردان جوانتر جذاب باشید. باید تصویر دوران جوانی را به کنار بگذارید و به راهتان ادامه دهید.»

به پیش رفتن و به راه خود ادامه دادن و به زنی بالغ و جاافتاده تبدیل شدن تضمینی است تا جذاب و دیدنی باقی بمانید. کولین، ۴۷ ساله میگوید:

«سعی نمی کنم با زنان جوانتر رقابت کنم. این کار احمقانه ای است. میدانم که جذاب هستم اما یک دختر کم سال نیستم. من زن بالغ و جذابی هستم که به خودش بها میدهد.»

این پیام ها حکایت از تغییراتی دارند که در توقعات و پذیرش در خود و در دیگران به وجود آمده است. دختر نوجوان بودن را فراموش کنید و به هویت جدیدی که پیدا کرده اید افتخار نمایید. اگر باور کنید که این گونه هستید بیشتر مورد توجه قرار میگیرید.

.

منبع :www.sefidak.com