آکاایران: اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطانReviewed by Farnaz on Sep 24Rating:

آکاایران: » اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطان

● اهمیت معاینه توسط خودتان

سرطان سینه، شایع ترین سرطان د ر زنان و د ومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان د ر زنان است. د ر حال حاضر «ماموگرافی» تنها روش غربالگری د ر د سترس برای تشخیص موارد غیرقابل کشف حین معاینه و تشخیص موارد پنهان سرطان سینه است. این روش د ر تشخیص مرحله سرطان و انتشار آن به غد د لنفاوی نیز کمک کنند ه است. ماموگرافی د ر زنان بالاتر از ۴۰سال هر یک تا ۲سال و پس از ۵۰ سالگی به صورت سالانه توصیه می شود .

اگرچه ماموگرافی بهترین و زود رس ترین روش تشخیص مراحل اولیه سرطان سینه است، اما معاینه ماهانه سینه توسط خود شخص به تشخیص سرطان سینه د ر مراحل زود تر کمک می کند ، به طوری که آمارها نشان می د هد ۷۰د رصد موارد سرطان سینه را خود بیمار تشخیص می د هد و به پزشک مراجعه می کند ؛ د ر این موارد تود ه سینه بزرگ تر از ۲ سانتی متر است. معاینه سینه ها توسط پزشک هر ۶ماه یک بار نسبت به معاینه خود بیمار با د قت بیشتری د ر تشخیص مراحل اولیه سرطان کمک کنند ه است چون تود ه حد ود یک سانتی متر توسط پزشک قابل لمس خواهد بود ؛ به این ترتیب ماموگرافی، معاینه هر ۶ماه یک بار توسط پزشک و درنهایت معاینه ماهانه سینه ها توسط خود شخص د ر پایان عاد ت ماهانه روش های تشخیص مراحل اولیه سرطان سینه است.

● کی عکس ریه بگیرید

سرطان ریه هم یکی د یگر از علل اصلی مرگ د ر مرد ان و زنان است و اعتیاد به سیگار از عوامل موثر د ر این بیماری است. هیچ گونه شواهد ی د ال بر شد ت موثر بود ن غربالگری برای تشخیص سرطان ریه د ر د ست نیست ولی توصیه می شود د ر سنین بالای ۵۰سال راد یوگرافی سالانه ریه انجام شود ؛ به خصوص د ر موارد اعتیاد به سیگار و وجود علائم ریوی این مسئله بیشتر توصیه می شود .

● برای سالم بودن د ستگاه گوارش

برای غربالگری سرطان رود ه بزرگ و مقعد بعد از۵۰سالگی، انجام آزمایش مد فوع از نظر وجود خون مخفی، معاینه سالانه مقعد ی همراه با معاینه زنانگی سالانه و انجام سیگموئید وسکوپی (نوعی از کولونوسکوپی آند وسکوپی یا آند وسکوپی قسمت پایین رود ه و مقعد ) هر ۳تا ۵سال توصیه می شود . البته بیمارانی که فامیل د رجه یک مبتلا به سرطان رود ه بزرگ و مقعد یا پولیپ د ارند ، سن غربالگری شان ۴۰ سالگی به بعد خواهد بود . د ر بیماران با سابقه خانواد گی این بیماری، باید مشاوره ژنتیک انجام شود .

در بیمارانی که ژن بیماری دارند یا یافته هایی د ر آنها وجود دارد که قابل قضاوت نیست، باید از زمان بلوغ به طور سالانه تحت سیگموئید وسکوپی قرار گیرند . د ر بیماران د ارای تاریخچه خانواد گی سرطان رود ه بزرگ و مقعد غیرپولیپی ارثی به خصوص اگر سرطان د ر سن جوانی رخ د اد ه باشد باید مشاوره ژنتیک انجام شود و آزمون ژنتیک برای سرطان غیرپولیپی ارثی صورت بگیرد . د ر این موارد باید تمام رود ه بزرگ را از سن ۲۰ تا ۳۰سالگی هر یک تا ۲سال و پس از ۴۰سالگی هر سال مورد بررسی قرار د اد .

    » اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطان -آکا    » اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطان -آکا

● شایع ترین، اما نه ترسناک ترین

سرطان رحم، شایع ترین سرطان د ستگاه تناسلی زنان است ولی چون علائم آن به صورت خونریزی غیرطبیعی ظاهر می شود اکثرا د ر مراحل اولیه تشخیص د اد ه می شود و از این نظر پیش آگهی این سرطان نسبت به بقیه سرطان های د ستگاه تناسلی بهتر است؛ به د لیل اینکه این سرطان علائم زود رس ایجاد می کند و غربالگری آن نیاز به بیوپسی (تکه برد اری) مخاط رحمی دارد و اینکه روش های سونوگرافی نیز مقرون به صرفه نیست.

به طور معمول در صورت نبود علائم غیرطبیعی خونریزی غربالگری برای تشخیص این نوع سرطان د ر تمام بیماران توصیه نمی شود ؛ توصیه به بیوپسی تنها د ر بیماران چاق با سابقه فامیلی سرطان رحم، کولون، سینه و تخمد ان، بیماران با سابقه سیکل های بد ون تخمک گذاری و بیماران با سابقه د رمان جانشینی استروژن بد ون استفاد ه از پروژسترون (د ر صورتی که قبلا هیسترکتومی نشد ه باشند ) می شود . ولی د ر تمام خانم ها با خونریزی بعد از یائسگی یا هرگونه خونریزی غیرطبیعی بعد از ۳۵سالگی، نمونه برد اری از رحم به طور سرپایی یا پس از بستری بیمارستان و کورتاژ تشخیصی توصیه می شود .

● پاپ اسمیر انجام دهیم یا نه؟

سرطان د هانه رحم تنها سرطان قابل پیشگیری زنان است که به وسیله تست سلول برد اری د هانه رحم امکان پذیر است. این روش باعث شد ه د ر کشورهای پیشرفته که غربالگری این سرطان به طور منظم انجام می شود ، به طور چشمگیری مرگ و میر ناشی از آن طی چند ماه اخیر کاسته شود . متاسفانه سرطان د هانه رحم د ر کشورهای د رحال پیشرفت ازجمله کشور ما به د لیل عدم آگاهی خانم ها از انجام آن مرگ و میر قابل توجهی را د ر بر د ارد . د ر مورد غربالگری منظم سرطان د هانه رحم به وسیله تست پاپ اسمیر به خصوص د ر د وره فعالیت جنسی، میان سازمان های پزشکی اتفاق نظر وجود د ارد ؛ به طوری که غربالگری سالانه با تست پاپ اسمیر و معاینه لگنی د ر تمامی زنان ۲۱سال به بالا یا ۳سال بعد از شروع فعالیت جنسی توصیه می شود .

این تست را می توان بعد از ۲تا ۳بار جواب منفی با فواصل طولانی انجام د اد . مشخص شد ه که انجام تست پاپ اسمیر د ر سنین بالای ۷۰سال، زمانی که همواره نتایج تست هایشان طبیعی بود ه است ضرورتی ند ارد . انجام این تست د ر زنانی که قبلا تحت رحم برد اری قرار گرفته اند ضرورتی ند ارد مگر آنکه عمل مذکور برای د رمان سرطان د هانه رحم یا مراحل پیش سرطانی آن انجام شد ه باشد .

● زنان بالای ۵۰سال بدانند

سرطان تخمدان، دومین سرطان دستگاه تناسلی و درعین حال مرگبارترین سرطان دستگاه تناسلی زنان است، چون اکثرا در مراحل پیشرفته تشخیص داد ه می شود و در مراحل اولیه علائم اختصاصی ند ارد . سرطان های تخمد ان بیشتر در سنین بالای ۵۰سال شیوع د ارند و شاه کلید تشخیص، معاینه واژینال ماهانه است.

انجام معاینات واژینال هر۶ماه یک بار در این سنین و به خصوص د ر صورت بروز علائم غیراختصاصی به ویژه علائم گوارشی توصیه می شود . اگرچه روش های پاراکلینیکی مثل سونوگرافی واژینال و اندازه گیری یک نشانه شیمیایی تومور در خون می تواند در تشخیص مراحل اولیه سرطان تخمدان کمک کنند ه باشد ، اما مطالعات نشان د اده که انجام این روش ها د ر تمام زنان مقرون به صرفه نیست و این روش ها تنها در بیماران با خطر بالای ابتلا به سرطان تخمدان مثل سابقه خانواد گی د ر فامیل د رجه یک و وجود ژن مربوطه که با بررسی های ژنتیک ثابت شد ه باشد ، توصیه می شود ؛ به هرحال استفاد ه از قرص های پیشگیری از بارد اری د ر این افراد می تواند از بروز سرطان تخمد ان د ر سنین باروری پیشگیری کند . همچنین بعد از تکمیل خانواد ه برد اشتن تخمد ان ها و استفاد ه از هورمون های جانشینی به منظور پیشگیری از سرطان تخمد ان توصیه می شود .
        
    
    
مجله زندگی ایده آل

.

منبع :