آکاایران: اهمیت مراقبت روانی در زنان

آکاایران: تامین سلامتی اقشار مختلف جامعه یکی از مسائل اساسی هر کشور است که م ی باید آن ر ا از سه جنبه جسمی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار داد تطابق و تعامل فرد با محیط، سلامت روان او را تأمین می سازد. انسانی روان سالم خواهد داشت که بخوبی خویشتن را با شرایط محیط بیرون وفق دهد و به یک سازگاری و توازنی ب ا خارج از وجود خود برسد از آنجایی که انسان از ابعاد مختلف فیزیولوژیک ، بیولوژیک، اجتماعی، عاطفی، هی جانی و … تشکیل شده است لذا عوامل گوناگونی چون مسائل اجتماعی اقتصادی ، فرهنگی و … می تواند این سازگاری را برهم زند و موجب بروز اختلال و بیماری روانی گردد . نتایج تحقیقات حاکی از آن است که شیوع اختلالات روانی بین دو جنس یکسان نیست . برخی بیماری های مختل کننده س لامت روان چون افسردگی و اضطراب در زنان بیش از مردان دیده می شود علاوه بر تفاوت های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی در دو جنس، عوامل اقتصادی – اجتماعی، سطح تحصیلات ، خشونت ها و جایگاه زن در جامعه، زمینه ساز و تشدیدکننده این معضل هستند . نقش های متعدد و متنوع زن در جامعه، همچنین تضاد در ایفای این نقش ها باعث ایجاد تنش های روانی در او می شود. از اینرو اختلالات روانی چون افسردگی اضطراب ، انزواطلبی ، وسواس فکری و عملی مرضی فوبیا و سوماتیزاسیون در زنان بیش از 5 -2 برابر مردان ایرانی نشان داده اند. مطالعات پراکنده  ای که در ایران صورت گرفته است - نیز شیوع بیماری های روانی بخصوص افسردگی و اضطراب ر ا در زنان ایرانی  2 برابر مردان دیده می شود با توجه به آنکه از اولویت های بهداشتی و جامعه ای بخصوص جوامع در حال توسعه بهبود وضعیت بهداشت روان است، همچنین سلامت روان مهمترین عامل رشد و توسعه انسان ها است ، بر متولیان امر بهداشت تلاش جهت سیاستگذاری مناسب در راستای ارتقاء سطح سلامت روان، واجب است. با عنایت به این امر که حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان، این قشر آسیب پذیر تشکیل می دهند و سلامت آنها تضمین کننده سلامت کودکان و همچنین ضامن سلام ت خانواده هاست لذا توجه به سلامت روان حائز اهمیت فراوانی خواهد بود..

.

منبع : ooma.ir