خانم مربی میگه:
زمین یه توپ گرده!
توپی که دائم داره
دور خودش می‌گرده...
یه توپ گرد و بزرگ
«زمین» که میگن، اینه
به قول خانم‌ ما
این کره زمینه
این توپ خیلی بزرگ
دره و دریا داره
زمستون و تابستون
بهار زیبا داره
خانم رو تخته سیاه
عکس زمینو کشید
یا سر من گیج می‌رفت
یا که اونم می‌چرخید!

منبع : مجله شهرزاد