رایانه‌ داداشم
خراب شده دوباره
توی اتاق، دیدمش
ناراحته بیچاره!
تو صفحه مانیتور
چیزی دیده نمی‌شه
اگرچه رایانه رو
قفل می‌کنه همیشه!
یادم می‌آد دوماه پیش
رایانه باز خراب بود!
آقای مهندس اومد
فهمید عیب اونو زود...
داداشی زیر چشمی
منو نیگا می‌کنه
آره خودم می‌دونم
چه فکرهایی می‌کنه...!

منبع : مجله شهرزاد