لالالالا گل پونه
بابات رفته در خونه
لالالالا گلم باشی
همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو
درخت سیب و زرد آلو
لالالالا گلی دارم
به دستم بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش
بابات رفته خدا همراش
لالالالا گل زیره
بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا
بخواب ای بلبلم لالا
لالالالا گل دشتی
همه رفتن تو برگشتی
خداوندا تو پیرش كن
خط قرآن نصیبش كن
لالالالا گلم باشی
بزرگ شی همدمم باشی
لالالالا گل زردم
نبینم داغ فرزندم
خداوندا تو ستاری
همه خوابن تو بیداری
به حق خواب و بیداری
عزیزم را نگه‌داری