کسی کمک من می کند؟

یک مرغ حنایی کوچولو همراه با دوستانش در مزرعه زندگی می کرد.دوستان او یک سگ خاکستری، یک گربه ی نارنجی و یک غاز زرد بودند.مرغ حنائی کوچولو پرسید: کسی به من کمک می کند تا این دانه ها را بکارم؟


سگ گفت: من نمی توانم.


گربه گفت: من دلم می خواهد ولی کار دارم و نمی توانم.


غاز گفت: من امروز باید به بچه هایم شنا یاد بدهم و نمی توانم.


مرغ حنائی گفت: پس من خودم این کار را خواهم کرد.او بدون کمک کسی دانه ها را کاشت.


مرغ حنائی کوچولو پرسید: کسی می تواند در دروکردن گندم به من کمک کند؟


سگ گفت: من باید به شکار بروم.


گربه گفت: من تازه از خواب بیدار شدم و حال ندارم.


غاز گفت: من بالم درد می کند.


مرغ گفت: پس خودم تنهایی آنرا انجام می دهم. مرغ کوچولو بدون کمک کسی گندم ها را دروکرد.

 قصه گو

مرغ حنایی که خسته شده بود، پرسید: کسی به من کمک می کند که این گندمها را به آسیاب ببریم و آنها را آرد کنیم؟


سگ گفت: من نمی توانم.


گربه گفت: من نمی توانم.


غاز گفت: من هم نمی توانم.


مرغ حنایی گفت: خودم اینکار را خواهم کرد. او گندمها را به آسیاب برد و تنهایی آنها را آرد کرد بدون اینکه کسی به او کمک کند.


مرغ حنایی که خیلی خیلی خسته بود، پرسید: کسی به من کمک می کند تا با این آرد نان بپزیم؟


ولی باز هم سگ و گربه و غاز به او کمک نکردند و هر کدام بهانه ای آوردند.


مرغ حنایی گفت:خودم این کار را خواهم کرد. و بعد مرغ خسته بدون کمک کسی نان پخت.


نان تازه و داغ بوی خیلی خوبی داشت. مرغ حنایی پرسید: آیا کسی به من کمک می کند تا نان را بخوریم.


سگ گفت: من کمک خواهم کرد.


گربه گفت: من کمک خواهم کرد.


غاز گفت: من کمک خواهم کرد.

 قصه کودکان

اما مرغ حنایی با عصبانیت فریاد کشید، من نیازی به کمک شما ندارم و خودم تنها این کار را خواهم کرد.


مرغ حنایی
نان را جلوی خودش گذاشت و همه آن را خورد.

قصه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, قصه گو, نوار قصه, قصه های کودکانه, قصه های کودکانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه برای کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong>, کودکان, شعر خواندن, قصه کسی کمک می کند, داستان, مرغ حنایی, سگ, گربه, غاز قصه, قصه کودکان, قصه گو, نوار قصه, قصه های کودکانه, قصه های کودکانه, قصه برای کودکان, قصه کودک, شعر های کودکانه, شعر کودک, شعر کودکانه, کودکان, شعر خواندن, قصه کسی کمک می کند, داستان, مرغ حنایی, سگ, گربه, غاز