خروس داره میخونه


چشمات واکن پاشو


با چشمه و پرنده


دوباره هم صدا شو


پر شده کوچه هامون


از صدای دوره گرد

سبزی فروش جوانشیر فروش پیرمرد


رفته گرای عزیز


ساعتی را بیدارن


نانوایی های محل


باز نان تازه دارن


باد میوزد هنوز


در میان کوچه ها


خانه خالی است باز


از حضور بچه ها


شاعر: ایرج قنبری


قصه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, قصه گو, نوار قصه, قصه های کودکانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه برای کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong>, کودکان, شعر خواندن, خروس آواز خون, شعر برای کودک, خروس, پرنده, سبزی فروش, باد قصه, قصه کودکان, قصه گو, نوار قصه, قصه های کودکانه, قصه برای کودکان, قصه کودک, شعر های کودکانه, شعر کودک, شعر کودکانه, کودکان, شعر خواندن, خروس آواز خون, شعر برای کودک, خروس, پرنده, سبزی فروش, باد