تو حوض خونه ما


ماهیهای رنگارنگ


بالا
و پایین می رن


با پولکای قشنگ


کلاغه تا می بینه

کنار حوض می شینهمی خواد ماهی یگیره قصه کودک
ماهیا تا می بینن


به زیر آبها میرنکلاغ شیطون می شه


زار و پریشونکلاغ شیطون می شه


زار و پریشون


کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, قصه, قصه های کودکانه, قصه برای کودک, قصه خواندن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, شعر تو حوض خونه ما کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, قصه, قصه های کودکانه, قصه برای کودک, قصه خواندن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, شعر تو حوض خونه ما