دنیا می خنده به ما شادی میاره


بابا که از در میاد با بوسه شیرین


برای ما بچه ها هدیه میارهتو باغچه خونه ما پر از گل و گیاهه


اگه رو سبزه و گل بذاریم پا گناهه


ما مثل شاپرکها می رقصیم دور گلها


با هم آواز می خونیم تو این خونه زیبا

کودکان, قصه خونه زیبای ماکودکان, قصه خونه زیبای ماکودک, قصه برای کودک, قصه های کودکانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر برای کودکان</a></strong> کودکان, قصه خونه زیبای ماکودکان, قصه خونه زیبای ماکودک, قصه برای کودک, قصه های کودکانه, شعر های کودکانه, شعر برای کودکان