قصه کودکانپاشو پاشو کوچولو


از پنجره نگاه کنبا چشمای قشنگت


اون بالا بالا خورشید


تابیده در آسمانیک رشته کوه پایین تر


پایینترش درختاننگاه کن اون دوردورا


کبوتری می پردانگار برای بلبل


از گل خبر می برد

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه پاشو <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو کوچولو' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong> کودکان, قصه کودکان, قصه های کودکان, قصه پاشو پاشو کوچولو, شعر های کودکان, شعر کودکانه