عروسک قشنگ من :


عروسک قشنگ من، قرمز پوشیده


تو رختخواب مخمل، آبی خوابیدهیه روز مامان رفته بازار، اونو خریده


قشنگتر از عروسکم ، هیچکس ندیده
عروسک من، چشماتو وا کن


وقتی که شب شد، اونوقت لالا کن

عروسک قشنگ من، قرمز پوشیده


تو رختخواب مخمل، آبی خوابیده
کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong> عروسک قشنگ من, قصه, شعر زیبای عروسک قشنگ من, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, شعر عروسک قشنگ من کودکان, قصه کودک عروسک قشنگ من, قصه, شعر زیبای عروسک قشنگ من, قصه کودکان,شعر های کودکانه, شعر عروسک قشنگ من