ما گلهای خندانیم

 

فرزندان ایرانیم

 

ایران پاک خود را

مانند جان می دانیم

 شعر برای کودکان

 

ما باید دانا باشیم


هشیار و بینا باشیم


از بهر حفظ ایران


باید توانا باشیم

 

 

 

 


آباد باشی ای ایران


آزاد باشی ای ایران


از ما فرزندان خود


دلشاد باشی ای ایران

 شعر برای کودکان

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر برای کودکان</a></strong>, شعر فرزندان ایران کودکان, قصه های کودکان, شعر های کودکانه, شعر برای کودکان, شعر فرزندان ایران