جوجه  جوجه  طلائی


نوکت  سرخ و حنائیتخم  خود را شکستی


چگونه بیرون جستی قصه
 قصه
گفتا  جایم  تنگ بود


دیوارش از سنگ  بودنه پنجره ،  نه در داشت


نه کسی ز من خبر داشت
 قصه کودک

 

دادم  به خود یک تکان


مثل رستم پهلوانتخم خود  را شکستم


اینگونه  بیرون جستم
<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه جوجه طلایی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/print/kodakane1/201492315444.html'>شعر کودکانه جوجه طلایی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر برای کودکان</a></strong>,شعرهایی برای کودکان شعر کودکان, شعر کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong> جوجه طلایی,شعر برای کودکان,شعرهایی برای کودکان