شد ابر پاره پاره ........................................................... چشمک بزن ستاره
کردی دل مرا شاد ........................................................ تابان شدی دوباره


دیدی که دارمت دوست ........ ...................................... کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره ...................................................از من مکن کناره


در روز ناپدیدی ......................................................... شب مایه امیدی
در ابرهای تیره ............. ...........................................چون نقطه سپیدی


دیدی که دارمت دوست ............................................ کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره ................................................. از من مکن کناره

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, کودک, قصه برای کودک, قصه چشمک بزن ستاره, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر برای کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,بیتوته,سرگرمی کودکان کودکان, قصه کودکان, قصه کودک, کودک, قصه برای کودک, قصه چشمک بزن ستاره, شعر برای کودکان, شعر کودک,سرگرمی,بیتوته,سرگرمی کودکان