من تو حیاط خونه

 

گذاشتم آب و دونه

 

تا گنجشکا آب بخورن

 

دون بخورن،

 

یه کم خرده نون بخورن

 

گنجشک ریزه میزه

 

الآن توی حیاطه

 

وای چه بی احتیاطه!

 

توی حیاط خونه

 

دنبال آب و نونه

 

جیک و جیک و جیک

 

 قصه کودکان

 

دون می خوره

 

خرده های نون می خوره

 

نمی دونه رو دیوار

 

یه گربه در کمینه

 

داره اونومی بینه

 

گنجشک خبر نداره

 

گربه ی شیطون بلا

 

تو فکر یک شکاره

 

 قصه کودک

 

منم میرم توی حیاط

 

میگم آهای بی احتیاط

 

بپر برو که گربه

 

الآنه در کمینه

 

داره تورو می بینه

 

گنجشک ریزه میزه

 

 قصه کودکان

 

می پره روی پشت بوم

 

از اونجا هم پر میزنه

 

میره به سوی آسمون

 

گربه ی چاق تپلو

 

میگه میو میو میو

 

غذای من کجا رفت؟

 

پر زد و تو هوا رفت

 

 

کودک,کودکان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>,قصه برای کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه برای کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه برای کودکان</a></strong>,گنجشک,قصه گنجشک, شعر گنجشک,قصه جدید,قصه جدید برای کودکان,قصه گنجشک بی احتیاط کودک,کودکان,قصه کودک, قصه کودکان,قصه برای کودک, قصه برای کودکان,گنجشک,قصه گنجشک, شعر گنجشک,قصه جدید,قصه جدید برای کودکان,قصه گنجشک بی احتیاط