آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

برای درست کردن این کاردستی به یک کاغذ طرح دار رنگی زیبا نیاز دارید که ابعادش 15 در 15 سانتی متر باشد. توجه داشته باشید که کار را از سمت غیر رنگی آن شروع کنید.

1. کاغذ را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

 

کاردستی

 

 سرگرمی برای کودکان

2. سمت راست کاغذ را به مرکز برسانید و سپس تایش را باز کنید.

 

 آموزش کاردستی به کودکان

 

 آموزش کاردستی پروانه‌

3. خط تایی را که در مرحله ی دو ایجاد کردید به کمک قیچی ببرید و نوار کاغذی کوچک را دور بیاندازید.

 کاردستی پروانه‌

 

 کاردستی برای کودکان

 

 آموزش کاردستی

4. کاغذ را در امتداد محور افقی تا کنید.

 

کاردستی

 

 سرگرمی برای کودکان

 

5. کاغذتان را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

 

 آموزش کاردستی به کودکان

 

 آموزش کاردستی پروانه‌

 

6. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و مطابق شکل باز کنید و آن را به سمت پایین تخت کنید.

 کاردستی پروانه‌

 

 کاردستی برای کودکان

 

7. کاغذ را برگردانید.

 

 آموزش کاردستی

 

8. کاغد را در امتداد محور عمودی تا کنید.

 

کاردستی

 

 سرگرمی برای کودکان

 

9. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و آن را باز کنید و به سمت پایین بکشید و تخت کنید. حالا باید مدل بالا را داشته باشید.

 

 آموزش کاردستی به کودکان

 

 آموزش کاردستی پروانه‌

 

10. دو تای مورب مطابق شکل انجام دهید و سپس آن را باز کنید.

 

 کاردستی پروانه‌

 

 

 کاردستی برای کودکان

 

 آموزش کاردستی

 

 

11. حالا از خط تاهای مرحله ی قبلی استفاده کنید و دوتای دیگر به سمت عقب طوری بزنید که گوشه های کاغذ در لای کاغذ قرار گیرد.

 

کاردستی

12. کاغذ را 180 درجه بچرخانید.

 

 سرگرمی برای کودکان

13. لایه های بالایی را به سمت پایین تا کنید.

 

 آموزش کاردستی به کودکان

 

 آموزش کاردستی پروانه‌

 

 کاردستی پروانه‌

14. برای این که مدلتان تخت نشود بهتر است آن را از وسط تا کنید.

 

 کاردستی برای کودکان

حالا پروانه ی شما آماده ی آماده است و شما می توانید از آن برای تزیین اتاقتان استفاده کنید.

 آموزش کاردستی

 

منبع:origami-instructions