وسایل مورد نیاز:
1- برگه A4 سفید
2- چسب نواری
3- مداد
4- قیچی
5- سیم های تزیینی پرز دار رنگی

 

کاردستی گل کاغذی

 کاردستی گل کاغذی
ابتدا دست خود را روی برگه گذاشته و دورالگو دست خود را با مداد بر روی کاغذ بکشید،3 بار این کار را انجام دهید که 3 الگو بدست آورید.سپس دور آن را با قیچی ببرید.

 

 آموزس کاردستی به کودکان

 الگو ها را از قسمت مچ لوله کنید .

 

 آموزش کاردستی

 الگو ها را از قسمت انگشتان بوسیله قیچی فر دهید.

 

 کاردستی

 سیم های تزیینی پرز دار را به شکل پرچم گل و ساقه در بیاورید.

 

 آموزش  گل کاغذی

 سیم های تزیینی پرز دار را داخل گلها بگذارید و سپس دور آن را چسب بزنید.
 

 گل کاغذی

 

 آموزش کاردستی گل کاغذی

 منبع: koodakcity.com