برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیل کنید !

 

دوستان عزیز امروز می خواهم به کمک یک کاغذ رنگی، طریقه ی درست کردن یک پاکت نامه ی زیبا را به شما آموزش بدهم. سعی کنید یک کاغذ رنگی تک رنگ بردارید تا بتوانید پشت آن نام کسی را که می خواهید دعوت کنید بنویسید.

1. ابتدا کاغذ را در امتداد طول و عرض آن تا کرده و سپس آن را باز کنید.

2. کاغذ را مطابق شکل به سه قسمت تقسیم کنید و یک سوم پایینی را به سمت بالا تا کنید.

3. دو گوشه ی پایینی را در امتداد نقطه چین نشان داده شده تا کنید.

4. کاغذ را در امتداد خطوط عمودی تا کنید.

5. دو گوشه ی بالایی را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

6. به خطوط نقطه چین بالا نگاه کنید شما هم در امتداد این خطوط کاغذ را تا کنید.

7. دو گوشه ی مرکزی کاغذ را گرفته و به سمت بیرون تا کنید.

8. برای درست کردن گوش های پاکت بامزه تان،  دو گوشه ی نشان داده شده را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

9. برای درست کردن بینی گوشه ی پایینی را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

10. حالا می توانید برای پاکت بامزه تان یک صورت بامزه تر بکشید.

منبع:tebyan.net