مواد مورد نیاز

1- قیچی

3- چسب مایع

4- مداد و ماژیکطرز ساخت قلب

یک تکه کاغذ رنگی انتخاب کنید

اندازه آن باید اندازه آن قلبی باشد که مایل هستید داشته باشید .

آنرا از وسط تا کنید

روی آن شکل نیم قلب را بکشید

 چیستان

با قیچی دور آن را ببرید

 سرگرمی های کودکانه

حالا کاغذ را باز کنید

شما یک قلب به شکل کاملا قرینه و قشنگ دارید

 سرگرمی کودکان


اگر می خواهید چند قلب یک اندازه داشته باشید ، چند کاغذ را روی هم گذاشته و با هم تا کنید و برش دهید

برای ساختن بال به سه قلب احتیاج دارید

یک بزرگ ، یکی متوسط و دیگری کوچک

آنها را روی هم بچسبانید

 سایتهای سرگرمی


اینکار را برای درست کردن یک بال دیگر هم تکرار کنید

 تفریح و سرگرمیبرای درست کردن تنه پروانه، به چهار قلب کوچک احتیاج داریم

آنها را مثل شکل روی هم بچسبانید

البته دقت کنید که باید قلبها را وارونه قرار دهید یکی نوکش بالا باشد.

 سایت سرگرمی


برای درست کردن سر پروانه به قلبی که کمی بزرگتر از تنه باشد احتیاج داریم

شما می توانید با ماژیک صورت او را نقاشی کنید

و آنرا به قسمت بالای تنه بچسبانید

 بازی و سرگرمی


بالهایی که درست کرده اید با چسب مایع به پشت بدنه پروانه مانند شکل بچسبانید

حالا پروانه شما آماده است

اگر دوست داشته باشید می توانید پروانه خود را روی یک کارت مقوایی بچسبانید

اگر پروانه را روی کارت بچسبانید می توانید برای او دو شاخک بکشید . در غیر اینصورت بهتر است به فکر درست کردن شاخک نباشیم

 سرگرمی و

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong> و, بازی و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, سرگرمی کودکان, سرگرمی های کودکانه, چیستان, لطیفه, داستان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>, آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش ساخت کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>آموزش ساخت کاردستی</a></strong> سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, سرگرمی کودکان, سرگرمی های کودکانه, چیستان, لطیفه, داستان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>, آموزش کاردستی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش ساخت کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>آموزش ساخت کاردستی</a></strong>