آکاایران: شعر کودکانه نهنگ

 

 


خونه ی من همیشه
میون اقیانوسه


خیلی خیلی بزرگم
بزرگ ترم از کوسه
 مامانامون همیشه
به بچّه ها شیر می دن
بعضیا دندون داریم
بعضیا بی دندونن
شبیه یک فواره
آب می ریزم از سرم
دمم خیلی بلنده
شناگری ماهرم
روی تنم ندارم
حتی یه دونه هم مو
غذای من ماهیه
کی ام؟چی ام؟زود بگو