آکاایران: کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

1. ابتدا یک کاغذ مربعی شکل بردارید. قسمت رنگی کاغذ باید به سمت شما باشد. گوشه ی بالایی کاغذ را به سمت پایین تا کنید و آن را باز کنید. سپس قسمت کناری سمپ چپ را به قسمت کناری سمت راست برده و خوب تا کنید و بعد تای آن را باز کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

2.کاغذ را برگردانید و کمی بچرخانید و همانند مرحله ی قبل آن را تا کنبد و سپس آن را باز کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

3. حالا به کمک خط تاهایی که ایجاد کرده بودید، سه گوشه ی بالایی که در تصویر نشان داده شده به نقطه ی پایینی برسانید و آن را کاملاً روی هم قرار دهید و کاملاً صافش کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

4. مدل را بچرخانید تا انتهای باز آن در قسمت بالا قرار گیرد.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

5.لبه های بیرونی را به سمت خط مرکزی تا کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

6. مرحله ی 5 را برای سمت پشت مدل نبز انجام دهید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

7.لبه های نشان داده شده را به سمت بالا طوری تا کنید تا به لبه ی بیرونی مدل برسد و خوب روی آن فشار دهید تا خط تای آن کاملاً مشخص شود.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

8. لبه ها را به سمت بیرون باز کنید و با کف دست کاملاً آن را صاف و پهن کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

9. مرحله ی 7 و 8 را برای قسمت پشت مدل هم انجام دهید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

10. لبه های بیرونی را به سمت پشتشان تا کنید و خوب با دست روی آن فشار دهید تا خط تا کاملاً مشخص شود.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

11. مرحله ی قبل را برای قسمت پشت مدل انجام دهید. بنابراین مدل شما الان باید به این شکل درآمده باشد.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

12. انتهای مدل را به سمت بالا تا کنید و خوب با دستتان به آن فشار دهید. سپس دوباره آن راباز کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

13. قسمت پایه ی مدل را در امتداد خط تاهای ایجاد شده به سمت داخل هل دهید. این پایه ی جعبه ی شما خواهد شد.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

14. هر گوشه ی ستاره را به سمت پایین تا کنید.

کاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکاکاردستی کودک جعبه ی ستاره ای -آکا

15. حالا جعبه ی شما آمده است و شما می توانید گردنبد و انگشتر و گوشواره ی خود را درون آن قرار دهید.

منبع :