آکاایران چیستان های شعری

 

به گزارش آکاایران 1-  پوست در پوست گرد یکدیگر                    چیست آن گرد گنبد بی در    
 رخش از آب دیده گردد تر                             هر که بگشاید این معما  را    


 2-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چیست که پا و سر ندارد    
 جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شکمش ستارگانند     


   3 - کلید آهنین قفلش گشاید                       کدام است گنبدی که درندارد    
           زهر بچه دو صد مادر بزاید                         هزاران بچه دارد در شکم بیش     


 4-  هر چه افتاده ریزریز کند                       چیست کاندر دهان بی دندان    
              در زمکان هر دو گوش تیز کند                    چون زنی در دو چشم او انگشت   

 
       5- قطره ژاله ای چکیده بر او                      چیست آن گل که رسته بر لب جو    
 مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شکل صورت انسان

 

 

 چیستان

 

جواب چیستان

1- پیاز
2- خربزه
3- هندوانه
4-قیچی
5- بستان

 

منبع:urmiacity.comسرگرمی های کودکانه