آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی اسب

در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

 

 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

آموزش کشیدن نقاشی اسب -آکاآموزش کشیدن نقاشی اسب -آکا

 

منبع :