آکاایران: به ترتیب زیر عمل کنید :

آکا ایران : اول کاغذ رو از وسط تا کنید. سایزش هم بستگی به خودتون داره.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

از پایین به سمت بالا تا میزنیم.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

گوشه ی سمت راست رو به طرف داخل تا میزنیم به شکلی که خط بالا و پایین به موازات هم قرار بگیرند.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

گوشه ی چپ رو هم به همین ترتیب به سمت داخل تا میزنیم.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

در قسمت بالا دو لایه از مقوا روی هم قرار دارند… لایه ی رویی رو به سمت پایین تا میزنیم.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

برای ثابت موندنش هم میتونید از چسب استفاده کنید.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

با تزیینش میتونید زیباترش هم بکنید.

آموزش درست کردن پاکت کادویی -آکاآموزش درست کردن پاکت کادویی -آکا

منبع :