کودکان می‌گویند: " ما هستیم "     

عزت نفس ، به شخص امکان می‌دهد تا توانمندی‌های درونی و ارزش‌های فردی خود را بشناسد.
اعتماد به نفس، سلامت جسمی و روانی افراد را تضمین می‌کند و آنها را خوش بین بار می‌آورد...