موانع خلاقیت کودک در محیط خانواده    

1- تأکید بیش ازحد والدین برهوش و حافظه کودک
بسیاری از والدین ، ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقویت مهارت های حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات عمومی ، تربیت وهدایت می کنند و برای حافظه و هوش کودک اهمیتی بیش از حد قائل می شوند...