آکاایران: هفت سنگ از جمله بازیهای بومی و محلی گروهی ایران است که به صـورت متنـوع در اکثـر نقـاط روسـتایی و شـهرهای مـیهناسلامی به شکلهای مختلف رواج داشته است و گروههای سنی دختران و پسران و حتی بزرگسـالان بـا ایـن بـازی آشـنای ی کامـل داشته و بدان می پردازند و به وسایل چندانی نیاز نداشته و در فضاهای باز و سالنهای ورزشی به سهولت قابلیت اجراء و گسـترش دارد .

علیرغم قدمت و سابقه انجام این بازی گروهی و بومی نظر به اینکه این بازی تا کنون بـه صـورت رسـمی و بـا قـوانین ومقـررات مدون ویکنواخت برگزار نشده است ، این مقررات و قوانین برای اولین بار از سوی فدراسیون ورزشـ های سـنتی، بـومی و محلـی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم گردید و پس از تبادل نظر کارشناسی به جهت سهولت و یکنواختی در سطح کشور به مرحلهاجرا گذاشته می شود تا در آینده با کسب تجربه بیشتر توسط اهل فن نقاط قوت و ضعف آن بیش از پیش شناسایی ، دسته بنـدی و در راستای گسترش و جذابیت آن به حول و قوه الهی اقدام گردد

تعداد بازیکنان و توپ بازی:

1ـ هر تیم شامل 5 بازیکن (4 نفر اصلی و 1 نفر ذخیره) می باشد.
2ـ مسابقات با توپ مینی هندبال شماره 1 و هفت عدد مکعب چوبی به ابعاد 10׳ سانتی متر با شماره های 1 الی 7 که شماره گذاری آن در یک طرف انجام شود و چوب ها باید به ترتیب از پایین به بالا چیده شود.
3ـ لباس بازیکنان متحدالشکل می باشد. شماره پیراهن در وسط پشت 20 سانتی متر و در وسط جلو 15 سانتی متر و به پهنای 2 سانتی متر است.
4ـ هرگونه تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده به عهده کمیته فنی مسابقات خواهد بود.

معرفی بازی هفت سنگ -آکامعرفی بازی هفت سنگ -آکا

شرح بازی:

شروع بازی با قرعه کشی بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع یا مهاجم بودن را دارد تیم مهاجم به فاصله 7 متر از سنگ ها، پشت خط شروع (خط پرتاب) قرار می گیرد. و تیم مدافع مقابل تیم مهاجم پشت نیم دایره مستقر می شوند.
با سوت داور، نفر اول تیم مهاجم از پشت خط پرتاب، توپ را با دست به سمت سنگ ها در مدت کمتر از 3 ثانیه پرتاب می نماید. اگر توپ به سنگ ها اصابت نکند نفر بعدی تیم مهاجم پرتاب را انجام می دهد و پس از اینکه سنگ ها به زمین ریخته شد بازیکنان مدافع توپ را برداشته و سعی می کنند با پاس کاری و حرکت، بازیکنان تیم مهاجم را که قصد چیدن سنگ ها را دارند با توپ بزنند. بازیکنی که توپ به او اصابت نماید از زمین بازی خارج می شود. اگر مدافعین همه بازیکنان مهاجم را با توپ بزنند برنده خواهند شد. اما اگر قبل از اینکه همه بازیکنان تیم مهاجم از بازی خارج شوند بازیکنی موفق به چیدن سنگ ها شود، آن تیم برنده بازی خواهد بود.

قوانین و مقررات بازی هفت سنگ:

1ـ بازی در سه ست و حداکثر زمان در هر ست 5 دقیقه می باشد.
2- تیمی برنده بازی است که برنده دو ست (گیم) شود.
3ـ زمین بازی 15 נ14 متر (نصف زمین بسکتبال) می باشد.
4ـ در صورتی که بازیکنان مهاجم هیچکدام نتوانند سنگ ها را مورد هدف قرار دهند، تیم مدافع برنده آن ست خواهد بود.
5ـ در صورتی که بازیکن مدافع بیش از 5 ثانیه توپ را در دست خود نگاه دارد خطای 5 ثانیه اعلام و به بازیکن مهاجم اجازه چیدن یک سنگ را بدون مزاحمت می دهند. (قانون 5 ثانیه)
6ـ بازیکن مهاجم بعد از چیدن سنگ ها اگر دست خود را بالا ببرد (قبل از اعلام هفت سنگ توسط وی) مدافعین حق زدن وی را ندارند.
7ـ خارج شدن توپ از زمین خطاست و بازیکن مدافع می تواند برای آوردن توپ از زمین خارج شود.
– هر تیم مدافع حق دارد در مدت 20 ثانیه توپ را نگه دارد و در این زمان اگر پرتابی صورت ندهد خطا محسوب می شود و یک سنگ چیده می شود. (قانون 20 ثانیه)
ـ برای هرگونه حادثه غیرقابل پیش بینی زمان متوقف می شود.

معرفی بازی هفت سنگ -آکامعرفی بازی هفت سنگ -آکا

خطاها:

ـ لمس خط پرتاب توسط فرد پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می دهد و در صورت ریخته شدن سنگ ها، دوباره سنگ ها چیده می شوند.
ـ خارج شدن بازیکنان تیم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمین بازی خطا بوده و بازیکن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.
ـ بازیکنان مدافع نمی توانند مانع حرکت افراد مهاجم شوند، آنها می توانند با پاسکاری و حرکت، مهاجمین را با توپ بزنند، در غیراینصورت بازیکن خاطی اخراج می شود.
ـ زدن بازیکنان مهاجم با پرتاب توپ صحیح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازیکن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.
ـ عبور کامل یک پای مدافع از قوس نیم دایره (قوس دفاع) خطا محسوب می شود و یک پرتاب اضافه به تیم مقابل داده می شود (لمس خط خطا نیست).
– لمس بازیکنان مهاجم باید هنگام پرتاب درنیمه دایره مقابل خط پرتاب باشد.
– حداکثر فاصله خط محیطی با انتهای فضای سالن 3 متر می باشد.

مطلب مرتبط:

تاریخچه بازی تخته نرد

منبع :