آکاایران: شعر در مورد روز دانش آموز

آکاایران: شعر در مورد روز دانش آموز

 روز دانش آموزان

روز وحدت روز پیروزی
در تمام پهنه ایران

نوجوانان وطن آن روز
یک زبان فریاد سر دادند

از قفس مرغ رهایی را
بار دیگر بال و پر دادند

آسمان میهن از آنان
با شکوه و پاک و آبی شد

نور دانش تیرگی را برد
روز ، روز آفتابی شد

ما همین دستان کوچک باز
میهن ما می شود آباد

سالروز دانش آموزان
روز خوب ما گرامی باد

مرغ دانش می گشاید بال
با تلاش دانش آموزان

آسمان زیبا و زیباتر
می شود با پرچم ایران

مرغ دانش می گشاید بال
با تلاش دانش آموزان

آسمان زیبا و زیباتر
می شود با پرچم ایران

شعر در مورد روز دانش آموز  -آکاشعر در مورد روز دانش آموز  -آکا

شعر در مورد روز دانش آموز

   ما دانش آموزیم

    ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم
    باغ سبز فرداییم، نونهال امروزیم.

    صبح ما بود تابان، قلب ما بود شادان
    بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزیم.

    جان ما گل افشان است، گلشنی شکوفان است
    در دل زمستان ها، مژده بهاران است.

    غنچه های امیدیم،خوشه های خورشیدیم
    نوبهار جاویدیم، باغ ما دبستان است.

    با سلاح دانایی، شب چراغ بینایی
    با سپاه نادانی، در نبرد دشواریم.

    چشم ما بود بیدار، ذهن ما بود هشیار
    هوش ما بود سرشار، پرتوان و پرکاریم.

    قدر زندگانی را، قیمت جوانی را
    معنی شکفتن را، ما همیشه میدانیم.

    اوج علم و دانش را، قله های بینش را
    راه سعی و کوشش را، رهنورد و پویانیم.

    درس تازه آموزیم، گنج دانش اندوزیم
    در سیاهی غفلت، گوهر شب افروزیم.

    از تلاش و سعی ما، روز نو شود بر پا
    قصه گوی فرداها، مژده بخش نوروزیم.

    ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم
    باغ سبز فرداییم، نونهال امروزیم.

    صبح ما بود تابان، قلب ما بود رخشان
    بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزیم

کودکانه

منبع :