آکاایران: شعرهای کودکانه پر از احساس مخصوص روز آتشنشان

آکاایران: شعرهای کودکانه پر از احساس مخصوص روز آتشنشان

 

مرد آتش نشان

کارم را دوست دارم
من ناجی انسانم

بی احتیاطی نکن

با آتش بازی نکن

تا در امان بمونی
خودت رو نسوزونی

حادثه های ناجور
همیشه در کمینه

نجات جان انسان
کارم همش همینه

ماشین آتش نشان
وقتی آژیر می کشه

کنار برید زود زود
باید زودتر رد بشه

خاموش کنه آتیش رو
خیلی فوری خیلی زود

این آتیش خطرناک
هم شعله داره هم دود

 

شعرهای کودکانه پر از احساس مخصوص روز آتشنشان -آکاشعرهای کودکانه پر از احساس مخصوص روز آتشنشان -آکا

شعر روز آتش نشان برای کودکان

 

ماشین آتش نشانی

ماشین آتشنشانی
داره میاد آژیر کشون

مامورهای آتش نشان
نشسته اند داخل اون

هر جایی که خطر باشه
زود می رسه به دادمون

از توی آتیش و بلا
فوری میده نجاتمون

عصای دست این ماشین
نرده بوم و بالابره

تو سختی و حادثه ها
همیشه یار و یاوره

منبع :