آکاایران: ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

اریگامی شیر

 

مواد لازم:
کاغذ ترجیحا زرد رنگ
در صورت نیاز قیچی
ماژیک رنگی
ساخت شیر کاغذی:
ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود.
 

 کاردستی شیر با کاغذ
کاردستی شیر

 
مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

 کاردستی شیر با مقوا

کاردستی شیر با مقوا

 

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید. 

 کاردستی شیر

کاردستی شیر با کاغذ

 

حالا  دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

 شیر کاغذی

کاردستی برای کودکان

  
قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان  -آکااریگامی شیر
آموزش کاردستی به کودکان

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید. 

 آموزش کاردستی با مقوا

کاردستی برای کودکان

 

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

 آموزش کاردستی به کودکان
کاردستی  برای کودکان

 
مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

 

 کاردستی

کاردستیهای کودکانه

 
انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

 کاردستی شیر با کاغذ

 کاردستی شیر برای  کودکان

 
نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.

 کاردستی شیر با مقوا

کاردستیبا مقوا

 
شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید. 

 

 کاردستی شیر4.55

منبع :