آکاایران: سرگرمی مادر و کودک

آکاایران: ● هوا را از من بگیر؛ جغجغه ام را نه! سلول های عصبی بینایی در طول نخستین ماه های زندگی شکل می گیرند.فعالیت هایی که دید نوزاد را تحریک می کنند، ضامن رشد مناسب بینایی او هستند.مغز یک نوزاد در بازتاب نسبت به محیطش شکوفا می شود و فعالیت های زیر به رشد مغزی نوزادان […]
● هوا را از من بگیر؛ جغجغه ام را نه! سلول های عصبی بینایی در طول نخستین ماه های زندگی
شکل می گیرند.
فعالیت هایی که دید نوزاد را تحریک می کنند، ضامن رشد مناسب بینایی او هستند.
مغز یک نوزاد در بازتاب نسبت به محیطش شکوفا می شود و فعالیت های زیر به رشد مغزی نوزادان کمک
می کند: ▪ یک شی رنگی روشن را جلوی نوزاد تان بگیرید.
آن را بچرخانید و در مورد روشنی آن حرف بزنید.
▪ به حرکت دادن و عقب و جلو بردن شی ادامه دهید و نوزادتان را تشویق کنید با چشم هایش
آن را دنبال کند.
▪ یک جغجغه را جلوی صورت نوزادتان بگیرید و آرام تکان دهید.
همان طور که جغجغه را تکان می دهید، آواز بخوانید.
▪ وقتی که مطمئن شدید نوزادتان در حال تماشای جغجغه است آن را به آرامی به یک طرف حرکت دهید
و آواز را دوباره بخوانید.
▪ به حرکت دادن جغجغه در جاهای متعدد اتاق ادامه دهید و حرکت سر نوزاد به سوی صدا را تماشا
کنید.
▪ جغجغه را در دست نوزادتان بگذارید و آواز را دوباره بخوانید.
aftab.ir
.

منبع : persianv.com