چیستان های شعری با جواب

۱-  پوست در پوست گرد یکدیگر                    چیست آن گرد گنبد بی در    
 رخش از آب دیده گردد تر                             هر که بگشاید این معما  را    

 ۲-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چیست که پا و سر ندارد    
 جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شکمش ستارگانند     

۳- کلید آهنین قفلش گشاید                       کدام است گنبدی که درندارد    
 زهر بچه دو صد مادر بزاید                         هزاران بچه دارد در شکم بیش     

 ۴-  هر چه افتاده ریزریز کند                       چیست کاندر دهان بی دندان    
 در زمکان هر دو گوش تیز کند                    چون زنی در دو چشم او انگشت   

 
۵- قطره ژاله ای چکیده بر او                      چیست آن گل که رسته بر لب جو    
 مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شکل صورت انسان

 

 چیستان جدید

*** جواب چیستان های شعری

۱- پیاز

۲- خربزه

۳- هندوانه

۴-قیچی

۵- بستان

 منبع:urmiacity.com- بازنشر – www.abartazeha.com

چیستان, چیستان نوین, چیستان کودکان, چیستان های جالب, چیستان های شعری, چیستان شعر گونه, چیستان شعری با جواب

.

منبع : abartazeha.com