آکاایران: چیستان کودکانه با جواب کوتاه

آکاایران: چیستان کودکانه با جواب کوتاه

چیستان با جواب کوتاه برای کودکان

چیستان ۲-  حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

چیستان ۳-  آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

چیستان ۴-  آن چیست که همه جا هست؛ امّا نمی توانی آن را ببینی؟

چیستان ۵-  کدامیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمی کند؟

چیستان ۶-  آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟

چیستان ۷-  می رود و سرش به سنگ می خورد؟

چیستان ۸-  آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟

چیستان ۹-  آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

چیستان ۱۰-  کدام حیوان است  که از هر طرفش نگاه کنی آدم را می درد؟

چیستان ۱۱-  آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟

چیستان ۱۲-  آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر می شود؟

چیستان ۱۳- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر

چیستان ۱۴-  آن چیست که روز را شروع می کند و کار را تمام؟

چیستان ۱۵- به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.

چیستان ۱۶-  آن چیست که از چوب ساخته شده ، اما اره نمی شود؟

چیستان ۱۷-  آن چیست که سوراخ های فراوان دارد اما آب را در خود نگه می دارد؟

 چیستان با جواب

چیستان با جواب

 جواب ۱-  بادبادک
جواب ۲-  تخم مرغ
جواب ۳- تلویزیون
جواب ۴- هوا
جواب ۵- شترمرغ
جواب ۶- گلوله نخ
جواب ۷-  آب
جواب ۸-  خاک
جواب ۹-  رودخانه
جواب ۱۰- گرگ
جواب ۱۱-  آهن
جواب ۱۲-  گودال
جواب ۱۳-  نامه
جواب ۱۴-  حرف  ر
جواب ۱۵- زنگوله
جواب ۱۶- خاک اره
جواب ۱۷- اسفنج

منابع: tebyan.net –  rasoolfatahi.blogfa.com

چیستان کودکانه با جواب کوتاه

.

منبع : abartazeha.com