آکایران :چیستان های کودکانه

 

بنا به گزارش آکاایران : چیستان 1: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.
چیستان 2:  آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟
چیستان 3:  آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟


چیستان 4: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.
چیستان 4:  آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟
چیستان 6:  آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟
چیستان 7: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

چیستان برای کودکان

 جواب چیستان ها


پاسخ1: پول تقلبی

پاسخ 2: چاه

پاسخ 3: رکورد

پاسخ 4:  نوار

پاسخ5 : خورشید

پاسخ 6: دستمال کاغذی

پاسخ 7: دودمنبع :