تقویت عزت نفس در کودکان با پذیرش آنان در همه شرایط  

همه کودکان به ویژه کودکانی که پا به مرحله رشد  می گذارند باید از آزادی و استقلال نسبی برخوردار باشند. ولی آنچه که آنان باید بدانند این است که در این جهان افرادی زندگی می کنند که ممکن است به آنان صدمه بزنند و آنچه که والدین انجام می دهند به منظور حفظ آنان از دست این افراد است...