امیدواریم همه ی شما دوستان عزیز،از این مطلب آکا ایران استفاده کنید و لذت ببرید.

چطور یک قلعه بکشیم؟
امیدواریم که این چندگام ساده را برای کشیدن این قلعه ی کارتونی دنبال کنید.
همانطور که می بینید،این نقاشی تنها با استفاده از اشکال هندسی ساده ( مربع،مستطیل،مثلث و بیضی ) کشیده شده .

آکاایران: آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی

نقاشی گاو با شکل هندسی مربع

 با یک شکل هندسی ساده و متداول ( مربع ) یک گاو کارتونی زیبا اما ساده می کشیم.

آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی -آکاآموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی -آکا

نقاشی یک سگ کارتونی با شکل هندسی مستطیل

با شکل هندسی ساده و متداول مستطیل، یک سگ کارتونی زیبا اما ساده می کشیم.

آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی -آکاآموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی -آکا

منبع :