سایت نی نی بان: مهمتریــن هــدف مراقبت پیــش از بــارداری افزایش بهبود کیفیت زندگی نوزاد و شــیرخوار با پیشگیری اولیه است. برای افزایش اطلاعات و تغییرات رفتــاری خانم ها و آقایان در ســنین باروری، مشــاوره قبــل از بــارداری ضروری می باشــد و موجب می گردد که فرد، حاملگی خود را با شرایط بهتری آغاز نماید و خطراتی را که سبب بروز مشــکلات در حاملگی می گردد را در دوران قبل از بارداری اصلاح نماید.بهبود ســلامت قبل از بارداری موجب افزایش ســلامت در دوران بارداری شــده و در نتیجه پیش آگهی حاملگی را بهبود می بخشد.

قبل از اینکه باردار شوید بخوانید‍!

عده ای از خانم ها در ســنین بــارداری از بیماری های مختلف مزمن رنــج می برند و نیز در تمــاس با موادی هســتند که می تواند اثرات مخربی بــر روی بارداری آنها داشــته باشــند و موجب ســقط، مرگ نــوازد، ناهنجار یهای مادرزادی و دیگر عوارض شوند.

بیماری هایی مانند: آســم، بیماری قلبی، فشارخون، دیابت، اختــلالات تیروئیــد، چاقی یــا افزایش وزن، پوسیدگی دندان و دیگر بیماری های دهان در صورت عدم درمان و یا کنترل آن، منجر به پیدایش عوارضی در مادر و نوزاد می گردد.

در هفته هــای اول (۲۵ روز اول بــارداری ) تماس با الکل، تنباکو و دیگر داروها و عدم دریافت ویتامین های لازم  (اسیدفولیک) و خطرات محل کار می تواند سبب مشــکلات در دوران بارداری  مادر و یا عوارض تکاملی جنین و نوزاد گردد.

رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن موجب کمبود وزن هنگام تولد می شود، ابتلاء به بیماری های مقاربتی مثل ایدز و مصرف مــواد مخدر موجب عوارض ســوء حاملگی می گردند.

ارتباط مستقیمی بین بهداشــت دهان مادر و پیش آگهی حاملگی وجود دارد. کــرم خوردگی دندان های مادر موجب افزایش خطر زایمان زودرس و کمبود وزن زمان تولد نوزاد می گردد.

در مشاوره های قبل از بارداری تأثیرات بیماری مادر بر روی حاملگی و نوزاد آینده و نیــز تأثیرات حاملگی روی سلامت مادر مورد توجه قرار می گیرد. ممکن است یک بیماری در طول حاملگی شدت یافته و یا از شدتش کاسته شود.

توصیه هایی قبل از تصمیم به بارداری؟

- ترک سیگار

- بهبود رفتارهای تغذیه ای

- واکسیناسیون بر علیه بیماری سرخجه

- انجام آزمایشات لازم جهت اصلاح کمبودهای ویتامینی یا کم خونی

- انجام مشاوره با پزشک و تشکیل پرونده پیش از بارداری

- داشتن وزنی متناسب (تغییر رژیم غذائی برای کاهش یا افزایش وزن )

- دریافت اسیدفولیک برای کاهش نقص های لوله عصبی (حداقل از سه ماه قبل از بارداری)

- درمان عفونت ها ( عفونت ادراری، کلامیدیاها و یا دیگر بیماری های مقاربتی )

- تغییر داروهای ناهنجاری زا به داروهای مطمئن تر و با عوارض کمتر در خانم ها با بیماری های مزمن( مثل داروهای ضد فشارخون داروهای ضد انعقاد و نیز کنترل قندخون قبل از بارداری در خانم های دیابتی )